สวพ.8 สร้างความมั่นใจ”พืชอาหารใต้ปลอดภัย”รับ”วันความปลอดภัยอาหารโลก”

7 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก ในปี นี้ FAO และ WHO  ให้คำขวัญวัน  World Food Safety Day 2022 ว่า Safer food, better health ซึ่งกรมวิชาการเกษตร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางอาหารพืช โดยทำการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมทั้งทำการตรวจสอบรับมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย

ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สวพ.8) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สวพ.8 ได้รับนโยบายจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการพัฒนาพืชอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สงขลา พัทลุงตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในแต่ละปี สวพ.8 จะดำเนินงานในด้านการตรวจสอบและให้การรับรองการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand 

BE0F9296 3F0A 498F 8426 C26DACF97A3A

โดย ณ ปัจจุบันกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.8 รายงานว่า มีเกษตรกรที่ได้การรับรอง รวม แปลง 15,114 แปลง 41,559 ไร่อยู่ในจังหวัดสงขลา 2,636 แปลง 4,694 ไร่ พัทลุง 1,995 แปลง 5,126 ไร่ ตรัง 2,109 แปลง 3168 ไร่สตูล 1,599 แปลง   4,297 ไร่ ปัตตานี 1,403  แปลง  4,617 ไร่ ยะลา 3,265 แปลง 14,020 ไร่ และนราธิวาส 2,107 แปลง 5,637 ไร่ ชนิดพืชที่รับรองครอบคลุมไม้ผลพืชผักเกือบทุกชนิดที่เกษตรกรนิยมปลูกในภาคใต้ตอนล่าง  ซึ่งได้ช่วยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 1,662 ล้านบาท และช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยของอาหารมาต่ำกว่า 20,780 ตัน  

E3CA9460 185F 4889 936E 803587A6EFF1

ผอ. สวพ.8 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการติดตามสถานการณ์สารพิษตกค้างในผลผลิตพืช กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8 รายงานผลการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์สาเคมีตกค้างในผลผลิตพืชพบว่า ตั้งแต่ปี 2562-2565 สุ่มตัวอย่างจำนวน 882 ตัวอย่าง พบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยทางอาหารดีขึ้นเป็นลำดับ คือพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน เหลือเพียง  5% เท่านั้น ลดลงจากช่วงปี 2553-2558 ที่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 11%  ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าผลผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีความปลอดภัยสูงเพิ่มขึ้นตามลำดับ  เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างที่สนใจจะขอรับรองมาตรฐานสามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา หรือที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในทุกจังหวัด 

B977477C 4232 4F39 B46B 9D39F547A30C

นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง ) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในโอกาส World Food Safety Day 2022 ในปีนี้ FAO และ WHO  ได้เผยแพร่สาระสำคัญที่อยากให้ทั่วโลกได้ตื่นตระหนักให้ความสำคัญ เช่น ให้ตระหนักถึงอาการป่วยที่เกิดจากอาหารไม่ปลอดภัย เช่น หนึ่งในสิบคนทั่วโลกจะป่วยจากอาหารที่ปนเปื้อนจากกินอาหารที่มีแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิตสารเคมี จุลินทรีย์ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ 

ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 700,000 คนทั่วโลก และประโยชน์ของอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในผู้ใหญ่ ตลอดจนช่วยสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต นอกจากนั้น FAO ยังรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น  If it is not safe, it is not food ถ้าไม่ปลอดภัย มันไม่ใช่อาหาร Food safety has a direct impact on health ความปลอดภัยของอาหารมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ

Everyone is a risk manager ทุกคนเป็นผู้จัดการความเสี่ยง Food safety is based on science ความปลอดภัยของอาหารอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ Strengthening collaboration improves food safety เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร Investing in food safety today will reap future rewards ลงทุนในความปลอดภัยของอาหารในวันนี้จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในอนาคตเป็นต้น

7B41DCC5 8D7E 4349 9E60 82EA561A0C3C

สำหรับด้านงานวิจัยและพัฒนาของ สวพ.8 นั้น ในปี 2565-2567 สวพ.8 ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงทางอาหาร ใน 6 ชุมชนเกษตร ในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ยะลา และปัตตานี เพื่อจะเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการความมั่นคงทางอาหารชุมชน มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้สารสกัดจากพืชและการใช้จุลินทรีย์มาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชมีความทนทานต่อการทำลายของโรคแมลง และการนำชีวภัณฑ์ไปใช้ในการลดสารเคมีทางการเกษตร  เป็นต้น