กรมวิชาการเกษตร จัดนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”

กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2566 – กรมวิชาการเกษตร เตรียมเปิดม่านโชว์ผลงานวิจัยทางการเกษตรดีเด่น ต่อสายตาคนไทยทั้งประเทศ พร้อมเล่าการดำเนินงานเพื่อยกระดับการเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 5 ทศวรรษ ซึ่งจะจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ( 5th Decades of Thai Agricultural Research Development and Advancing into the 6th decade) ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ ภายในงานจะได้พบกับ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตร และนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมกิจกรรมการแสดงและการเสวนาบนเวที และยังมีกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลมากมาย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ว่า “กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย สำหรับการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาโดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยกรมวิชาการเกษตรได้มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นส่วนช่วยให้ภาคการเกษตรไทยได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผ่านงานวิจัยต่างๆ ที่จะ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย รวมถึงการการวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ

นิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”

กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการเกษตรไทยมาเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ ที่เปรียบเหมือนคลังสมอง คลังปัญญาของงานเกษตร รวมถึงเป็นสารวัตรเกษตร ที่จะช่วยปกป้องและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรต่างๆ เพื่อเกษตรกรและประชาชนไทย เนื่องในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ได้สถาปนาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชน เกษตรกร สถาบันเกษตรต่างๆ ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร และมีส่วนจัดแสดงผลงานวิจัยค้นคว้าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว ต่อสายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก

นิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”

งานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะได้พบกับ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตร นิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น และการเสวนาบนเวที  โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติจากนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงาน เวลา 14.30 น. มีการเสวนา ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรภายใต้ปรากฎการณ์เอลนีโญและโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ และ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

นิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”

สำหรับกิจกรรมวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. มีการเสวนา “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร/นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย และ นางนงนุช ยกย่องสกุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) เวลา 16.00 น มีการเสวนา “การส่งออกผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” โดย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง นายสัญชัย ปุรณะชัยศิริ นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย นายจรินทร์ บุตรธิเดช เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/doa.thaidoa

นิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”

นิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”
นิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”
นิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า