ปลัดเกษตรฯประธานพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมฝนหลวงฯ กับกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์เกษตรกร รุกบริการแอป “ขอฝน” บนโทรศัพท์มือถือ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่า การลงนาม MOU ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดร่วมมือด้านวิชาการในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรแบบ Real Time ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่น“ขอฝน” บนโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ การขอรับบริการฝนหลวง การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร การแจ้งข้อมูลสภาพอากาศประจำวัน เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรแบบเชิงรุก ให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจในการเพาะปลูกให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเอง โดยจะบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนา และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ทำการตกลงกำหนดขอบเขตความร่วมมือ ในด้านข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีการแลกเปลี่ยน สนับสนุนข้อมูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการน้ำ การดัดแปรสภาพอากาศ ด้านการส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายและประชาชน

MOU ระหว่างกรมฝนหลวงฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

นอกจากนี้จะร่วมกันวิจัย พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยจะมี     การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัยของทั้งสองหน่วยงานในการศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติ การบรรยายเชิงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การดัดแปรสภาพอากาศ การส่งเสริมการเกษตรและการช่วยเหลือเกษตรกร ให้การดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ประสบผลสำเร็จสูงสุดต่อไป

               

MOU ระหว่างกรมฝนหลวงฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้พัฒนาชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศฝนหลวง หรือ ฝนหลวง จีโอแมป (Fonluang Geo-Map) เป็นชุดข้อมูลที่แสดงถึงความต้องการน้ำของพืชตามช่วงเวลาการเพาะปลูกการเจริญเติบโต ปริมาณฝนสะสมรายวัน รายสัปดาห์ ข้อมูลจำนวนผู้ขอรับบริการฝนหลวง ข้อมูลเชิงพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่มีสภาพการขาดน้ำในดินหรือมีสภาพความชื้นในดินอย่างไร เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศประจำวันให้กับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศใช้ประกอบการวางแผนทำฝนประจำวัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ที่ได้มีการพัฒนาชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เช่นกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในด้านข้อมูลเกษตรกรและแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ที่มีฐานข้อมูลของเกษตรกรจำนวนหลายล้านคน ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมมือด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลดังกล่าวขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

MOU ระหว่างกรมฝนหลวงฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเสริมอีกว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร มีการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรทั้งประเทศในรูปแบบดิจิทัล เช่น ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ครัวเรือน รายแปลง ข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ใช้สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรและการสนับสนุนข้อมูลเกษตรกรดำเนินการโครงการมาตรการภาครัฐต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น โครงการประกันรายได้ โครงการประกันภัยพืชผล เป็นต้น โดยเห็นว่าหากนำชุดข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรเหล่านี้ มาบูรณาการกับข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ข้อมูลสภาพอากาศ และเทคโนโลยีการทำฝนหลวง ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะสามารถนำมาใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติการฝนหลวงเชิงรุก พร้อมกับการพัฒนาแพลตฟอร์มความต้องการน้ำฝน เพื่อเป็นการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และความแห้งแล้ง สาเหตุจากการเกิดเอลนีโญและลานีญา ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้ และต่อเนื่องไปอีก 3 ปีข้างหน้า

ขณะเดียวกันจะช่วยให้เกษตรกรสามารถแจ้งความต้องการน้ำฝนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนได้รับข้อมูลสภาพอากาศประจำวัน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวดเร็ว และทันสมัย ใช้สำหรับในการวางแผนการทำการเกษตร นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเกษตรกรและภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า