รมช.มนัญญา นำทัพกรมวิชาการเกษตร โชว์ผลงานนิทรรศการ 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย

นิทรรศการ 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย
นิทรรศการ 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย

 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

       

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และมีหน้าที่ในการส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้บริการด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และการบริการส่งออกสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งให้ภาคการเกษตรไทยได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย อาทิ การส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศมูลค่า 2 แสนล้านบาท 2 ปี ซ้อนการเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักและผลไม้ทางรถไฟ ไทย – ลาว – จีน และทางอากาศโดยจัดตั้งศูนย์บริการตรวจศัตรูพืชเพื่อการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ พัฒนางานวิจัยในรูปแบบตลาดนำ – การวิจัยสู่เกษตรมูลค่าสูง ตลอดจนคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคง ตลาดสินค้าเกษตรไทย โดยดำเนินการโครงการนำร่องด้านคาร์บอนเครดิตในพืชเศรษฐกิจภายใต้ชื่อ “DOA Green Together” ได้แก่ อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพาราและไม้ผล (ทุเรียน และมะม่วง)

       

นิทรรศการ 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย

“การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่กรมวิชาการเกษตรจะได้เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่โดดเด่นตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษของการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษที่ 6 เชื่อมั่นว่ากรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมที่จะนำพาเกษตรกรไทย และการผลิตสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลได้ และเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทยและทั่วโลกว่า ผลงานและความสำเร็จของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะผู้พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย พัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างคุณค่างานวิจัยให้เติบโต เข้มแข็งและยั่งยืนได้ และจะสามารถเติบโตและก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ” รมช.มนัญญา กล่าว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร โดยมีส่วนจัดแสดงผลงานวิจัยค้นคว้าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว ต่อสายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก โดยภายในงาน มีการจัดส่วนแสดง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมากว่า 5 ทศวรรษกว่าจะมาเป็นกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน ในการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย สำหรับการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. นิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น โดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยกรมวิชาการเกษตรได้มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นส่วนช่วยให้ภาคการเกษตรไทยได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผ่านงานวิจัยต่างๆ ที่จะ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย รวมถึงการการวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ

3. บูธกิจกรรมร่วมสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ “DIY Growth : Growth & Share” กิจกรรมที่จะชวนให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และถ่ายภาพอวดลงโซเชียลมีเดีย และเฝ้ามองการเติบโตไปพร้อมกัน

 

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาบนเวทีที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรภายใต้ปรากฎการณ์เอลนีโญและโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ,นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นายเจมส์  แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด และนายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

       

นอกจากนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. มีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย, ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย, นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร, นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย และนางนงนุช ยกย่องสกุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) และในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาหัวข้อ “การส่งออกผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร,นายวุฒิชัยคุณเจตน์ นายกสมาคมทุเรียนไทย,นายสัญชัย  ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย, นายจรินทร์  บุตรธิเดช เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม, นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และนายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

    

“ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” และร่วมกิจกรรมสนุกภายในงาน ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิทกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกษตรไทยไปพร้อมกัน” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า