ครม.มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร( สวก.)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ดังนี้

S 3711107
นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการ สวก.

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรชุดใหม่แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งครบกำหนดสามปีตามวาระแล้ว ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ

2.นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร

3.นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

4.นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

5.นางสาวเสริมสุข สลักเพชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

6.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป