อ่านนโยบายพาณิชย์ อ่านทางรอดเกษตรกรไทย?

%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ แถลงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

วันนี้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ มีประเด็นที่เชื่อมโยงมายังฟากฝั่งเกษตรอยู่หลายอย่าง โดยเฉพาะหมุดหมายเรือธงของรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

นโยบาย “ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” เน้นการรดน้ำที่ราก ดูแลคนตัวเล็ก

ลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ : ดูแลต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร (เช่น ค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเครื่องจักร) และต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการโดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงเกษตรฯ (ด้านวัตถุดิบด้านการผลิต) กระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านมาตรฐานสินค้า) และหน่วยงานอื่น ๆ

%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ แถลงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย : พัฒนาและขยายช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและสร้างพลังให้ผู้ประกอบการรายย่อย
.

16 2
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ แถลงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

ขยายโอกาส : ปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนในประเทศ โดย เพิ่มช่องทางการค้าใหม่ๆโดยเฉพาะช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น เช่น จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้จัดแสดงสินค้า

การบริหารให้เกิดความสมดุล ระหว่างประชาชนผู้บริโภค เกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ให้ทุกฝ่ายสามารถดำรงชีวิต ดำเนินธุรกิจ ไปได้ สร้างผลประโยชน์ที่ได้รับด้วยกันทุกฝ่าย อาทิเช่น

เกษตรกร : – บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (ล้นตลาดและขาดตลาด) โดยสร้างหลักประกันว่าผลผลิตต้องขายได้ในราคาที่เหมาะสมมีการจัดช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลผลิตที่มีประสิทธิภาพรองรับ

-ช่วยแก้ไขปัญหาเชิงรุกโดยส่งเสริมและให้ความรู้/นวัตกรรมในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและทำให้เกษตรกรมีรายได้เช่นเกษตรอินทรีย์รวมทั้งกำกับดูแลต้นทุน และปัจจัยการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น ค่าปุ๋ย ค่าขนส่ง

การทำงานเชิงรุกและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ของ พาณิชย์จังหวัด และ ทูตพาณิชย์ เช่น วางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนบริหารจัดการสินค้าอย่างครบวงจรร่วมกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ “รักษาตลาดเดิม เสริมตลาดใหม่”

นอกจากนั้นยังมีเรื่อง FTA ที่กระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมความเข้าใจเกษตรกรมากขึ้น

คร่าว ๆ มาประมาณนี้ครับ แต่ทั้งนี้ รองฯภูมิธรรม จะกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วย