‘รมว.ธรรมนัส’ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างเข้มงวด

483929
‘ธรรมนัส’ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อน

‘รมว.ธรรมนัส’ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างเข้มงวด ปิดช่องโหว่การทำลายกลไกราคาสินค้าเกษตรในประเทศ สั่งตั้ง คกก.บริหารแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย

                  

S 4112580
ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อน

วันที่ 25 กันยายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกันนี้ ได้เปิดการแถลงข่าวผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom และทาง Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายกำหนดมาตรการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ผลผลิตตกต่ำ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ด้านพืช เช่น ยางพารา ข้าว ข้าวโพด หอม กระเทียม กาแฟ ปาล์ม และมะพร้าว เป็นต้น  ด้านปศุสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว กระบือ เป็ด ไก่ และเครื่องในสัตว์ เป็นต้น ด้านประมง เช่น สัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต ปะการัง ดาวทะเล จระเข้ และผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นต้น รวมถึงการหลอกลวง สินค้าผิดกฎหมายต่าง ๆ

                  

S 4112582
ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างเข้มงวด

รมว.ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติ แต่ไม่สามารถดำเนินการป้องกันปราบปรามได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอ จึงมีการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์  กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำเข้า ส่งออก ช่วยเหลือเกษตรกรได้ครอบคลุมมากขึ้น

                  

S 4112585
ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อน

“การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อการบริโภคสินค้าเกษตรที่ต้องมีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเน้นย้ำ กำชับให้เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เร่งดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าการเกษตรอย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นใจในอาชีพ พร้อมที่จะเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร เติมเต็มความมั่นคงทางอาหาร สร้างประโยชน์เพื่อคนไทยและประเทศชาติสืบไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว      

                  

S 4112592
ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อน

สำหรับผลการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์โดยกองสารวัตรและกักกันประกอบด้วย  59 ด่านกักกันสัตว์ และ 47 จุดตรวจทั่วประเทศ ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกรมศุลกากร ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวนทั้งสิ้น 480 ครั้ง เป็นซากสัตว์ของกลางทั้งหมดกว่า 2.2 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 318 ล้านบาท และได้ดำเนินการทำลายซากสัตว์ของกลางตามระเบียบของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง  ส่วนกรณีการลักลอบนำเข้าซากสุกร 161 ตู้ ปริมาณรวม 4.3 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 567 ล้านบาท ที่มีการตรวจพบตู้ตกค้างที่ด่านท่าเรือฯ แหลมฉบัง ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดพิธีการทำลายซาก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอส่งมอบของกลางเพื่อจัดพิธีการฯต่อไป

                        

S 9691259
ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อน

ผลการปฏิบัติงานของกรมประมง ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมประมง โดยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 10 ศูนย์ และ ด่านตรวจประมง 24 ด่าน ครอบคลุมด่านเข้า – ออกทั่วประเทศไทย ทั้งด่านทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ได้ดำเนินการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมง จำนวน 78,760 ครั้ง และมีการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและกรมศุลกากร ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการลักลอบนำเข้าสินค้าประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 6 คดี เป็นซากสัตว์ของกลางทั้งหมดกว่า 4,200 กิโลกรัม เป็นสัตว์น้ำมีชีวิตกว่า 800 ตัว และซากสัตว์ป่าคุ้มครองกว่า 130 ชิ้น

                        

S 9691258
ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อน

ผลการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ด่านตรวจพืช และสำนักนิติการ ได้บูรณาการกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 จำนวน 44 คดี พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จำนวน 19 คดี และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จำนวน 52 คดี ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 เพื่อการส่งออกมีการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน 723,869 ฉบับ สินค้าพืชมีปริมาณ  60.8 ล้านตัน มูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท และการอนุญาตนำเข้ามีจำนวน 565,961  ชิปเม้นท์ ปริมาณ 20.7 ล้านตัน มูลค่า 3.8 แสนล้านบาท ตรวจพบสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการนำเข้า จำนวน 221 ครั้ง 

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า และมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จึงไม่ได้มีบทบาทในการปราบปรามการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย แต่ก็สามารถทำงานเป็นกำลังเสริมในพื้นที่ให้แก่หน่วยงานหลักที่ถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตามพันธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมาตรการควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อนในภาคตะวันออกและภาคใต้ ในส่วนของโครงการตรวจก่อนตัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการจัดตั้งจุดให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งทุเรียนแก่เกษตรกร จำนวน 39 จุด และภาคใต้ 86 จุด ซึ่งเฉพาะเพียงภาคตะวันออกที่สิ้นสุดฤดูการผลิตแล้ว สามารถสกัดทุเรียนอ่อนที่ยังไม่พร้อมตัดได้มากกว่า 5,000 รุ่นตามจำนวนตัวอย่างที่เกษตรกรนำมาส่งตรวจ

                  

ทั้งนี้ภายในงานแถลงข่าวยังมีการจัดนิทรรศการจาก 4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1. กรมปศุสัตว์ นำเสนอนิทรรศการ การปฏิบัติงานของสุนัขดมกลิ่น บีเกิล และปศุสัตว์ไซเบอร์ (DLD Cyber Unit : DCU) 2. กรมประมง นำเสนอนิทรรศการภารกิจควบคุมตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออก สินค้าประมง 3. กรมวิชาการเกษตร นำเสนอนิทรรศการ การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของกรมวิชาการเกษตร การควบคุมการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร และระบบค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต และ 4. กรมส่งเสริมการเกษตร นำเสนอนิทรรศการ 1) การส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ในแนวทางที่เหมาะสม และผลการดำเนินงานตรวจก่อนตัด “ทุเรียนคุณภาพ”

                  

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล)  ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า