ครม.เห็นชอบร่างประกาศ 2 ฉบับ แก้ไขปัญหาขาดแคลน “แรงงานประมงทะเล” -ขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ -แรงงานประมงต่างด้าวทำงานต่อได้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 มิ.ย. 2565 ได้เห็นชอบร่างประกาศ 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ…..

และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่….. พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

20171122 120345
ปัญหาแรงงานประมงทางทะเล

โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะเป็นกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทางทะเล ที่แม้ในระยะที่ผ่านมากรมประมงได้ดำเนินการแก้ไขโดยดำเนินการตามมาตรา 83 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มา 3 ครั้ง มีคนต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนและผ่านการพิสูจน์สัญชาติรวมทั้งสิ้น 14,806 คน และได้มีการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ 1,818 คน โดยทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ย. 2565 ซึ่งแรงงานยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้แรงงานของผู้ประกอบการด้านประมงจึงต้องดำเนินมาตรการเพิ่มเติม

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประกาศทั้ง 2 ฉบับ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทางทะเลตามมติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(คบต.) โดยมีผลให้สามารถดำเนินการตามมาตรา 83 พ.ร.ก.การประมงพ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน ตามห้วงเวลา ดังนี้ 1) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. และ 2) ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. -30 พ.ย.

โดยการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า หรือคนต่างด้าวที่เคยได้รับหนังสือประจำเรือตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการออกเอกสารคนประจำเรือ สามารถยื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่อทำงานในเรือประมงได้ไม่เกิน 2 ปี โดยใช้หนังสือคนประจำเรือตามมาตรา 83 ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว

สำหรับการดำเนินการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อทำงานในกิจการประมงทางทะเล และการออกหนังสือคนประจำเรือนี้จะมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการดูแลแรงงานต่างด้าวอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง