เกษตรฯจับมือสถาบันอาหารขับเคลื่อน”เกษตรมูลค่าสูง” ตั้งเป้าขึ้นแท่น ปท.ผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันอาหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร A สถาบันอาหาร ในวันนี้ (15 มิ.ย.) โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรืองประธานกรรมการสถาบันอาหาร นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นางสาวรพีพร สุทาธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วย

88478
ขับเคลื่อน”เกษตรมูลค่าสูง”

โดยมีประเด็นหารือ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำคัญดังนี้

(1) โครงการอาหารแห่งอนาคต (Future Food) โดยพัฒนาต่อยอดโครงการโปรตีนทางเลือกใหม่(Alternative proteins)จากพืชและแมลง เช่น ถั่วเขียว เห็ด สาหร่าย ผำ และแมลง

(2)โครงการส่งเสริมStart Up เกษตร และ SMEs เกษตร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(3) โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้

(4) โครงการ Eastern Thailand Food Valley

และ (5) โครงการพัฒนาสินค้าประมงขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

(6)การพัฒนาสินค้าฮาลาลซึ่งมีตลาดกว่า2พันล้านคน

โดยการหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันอาหาร ครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือในการพัฒนา “สินค้าเกษตรอาหาร” สู่ “เกษตรมูลค่าสูง” โดยเน้นการนำองค์ความรู้ และงานวิจัยในส่วนต่าง ๆ ที่มีมาใช้ในการแปรรูป การวิจัยตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรอาหารให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า โลกกำลังเกิดปัญหาความมั่นคงด้านอาหารจากวิกฤติโควิด19 สงครามรัสเซีย-ยูเครนและความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกอาหารลำดับ 13 ของโลกจะเร่งพัฒนาภาคการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงหนึ่งในหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนตอบโจทย์อนาคตแห่งโอกาสของประเทศไทย

ดังนั้นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการนำประเทศไทยในฐานะครัวโลกสู่ประเทศผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนของโลกตามมติของคณะรัฐมนตรี