ส.ป.ก.ช่วยแก้แล้ง ขุดบ่อน้ำ”โซลาเซลล์” ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เกษตรกรพ้นวิกฤตภัยแล้ง ..แก้ปัญหาด้วยการขุดบ่อน้ำ โซลาเซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กล่าวว่า ส.ป.ก. มีภารกิจหลักในการจัดที่ดินทำกินและพัฒนาที่ดินให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของเกษตรกรรม ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ 

8F5FE17A AA41 4C13 94B2 8E0A98CC53CD

และพื้นที่ ส.ป.ก. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรน้ำฝน เกษตรกรจึงต้องพึ่งพาน้ำฝนในการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งในการจะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ส.ป.ก.จำเป็นต้องทำการจัดหาและ/หรือจัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ หรือในช่วงที่ผลิตผลกำลังติดดอกออกผลไม่ให้ได้รับความเสียหาย

ส.ป.ก. จึงได้เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน ชื่อว่า “โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน” เช่นในพื้นที่ โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 แห่งได้แก่ แห่งที่ 1 บ้านรางเฆ่ ม.4 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 168 ไร่จำนวน 15 ราย 17 แปลง และแห่งที่ 2 บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 155 ไร่ จำนวน 11 ราย 11 แปลง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

FA43A23C 6E9F 4A89 90BC 05BA1BCD93EA
CA671215 A421 4FEC 9FD6 9EA32A696C48

ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนปฏิรูปที่ดินฯ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างไปแล้ววงเงิน 87,620,620บาท รวม 62 โครงการ ในพื้นที่ 24 จังหวัด ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ 8 จังหวัด พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์ไปแล้วกว่า 259 ครัวเรือน 2,089 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้างไปแล้ว 18,661,000 บาท และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก จำนวน 44 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณาหาจุดดำเนินการอีก 5 โครงการ 

DE58B3E4 7501 433B AB4C 5528C0C43E60

โดยตลอดการดำเนินการโครงการ ส.ป.ก.ในการก่อสร้างบ่อบาดาลนั้น ได้มีการบรูณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการขอรับคำปรึกษา องค์ความรู้ เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการบ่อบาดาลนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ช่วยลดภาระรายจ่ายในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร มีอาชีพในช่วงฤดูทำนาอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

8173BC99 FC37 4BA2 BCA1 2890EFC84218

“ส.ป.ก. มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เราจะเร่งดำเนินการโครงการสร้างแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง และแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรผสมผสาน และสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย

0B75B900 E89C 47F0 B4A4 EBABE2871326