ผู้ว่าฯจันท์ ขันน็อต “ล้ง” ออก 4 ข้อกำหนด ป้องกันโควิด-19 ปนเปื้อน !

นาย สุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี ออกคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1204/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) โดยให้กำหนด 4 เรื่องหลัก คือ

  • ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ นายจ้าง แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รวมถึงมาตรการที่จังหวัดกำหนดขึ้นตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้ โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้จังหวัดจันทบุรีและแก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยการเปิดดำเนินการได้ต้องผ่านการประเมินจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อ.) ในพื้นที่ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 แล้วเท่านั้น ต้องมีการตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kits (ATK ให้แรงงานทุกคนรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยร่วมกันในสถานประกอบการ ต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานตามแบบบัตรรับรองรายบุคคลหรือสมุดทะเบียน ต้องจัดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 อย่างน้อยทุก 7 วันให้กับแรงงานทุกคน รวมถึงถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและการดำเนินการกรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ เป็นต้น
  • จัดชุดปฏิบัติการในการสุ่มตรวจสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้/โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานประกอบการใดปล่อยปละละเลยไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอาจสุ่มตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน
  • กรณีที่ผู้ประกอบการพบผู้ติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้/โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง ให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่หรือผู้ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคต่อไป อาทิ การตรวจหาเชื้อทุกคน การแยกกักตัวและรักษาผู้ป่วย การทำความสะอาดฆ่าเชื้อจัดระบบระเบียบให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด เป็นต้น
  • กรณีมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานประกอบการมากขึ้น ให้ดำเนินการสั่งปิดสถานประกอบการนั้น เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อจัดระบบระเบียบให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปิดสถานประกอบการเกินกว่าระยะที่กำหนด หรือยังมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการหรือข้อแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง (ศปก.ทม.) รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี พิจารณาสั่งปิดหรือดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
S 829095947

การออกคำสั่งครั้งนี้ เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตู้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ในการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีน ทำให้มีการปิดด่านโม่ฮาน (MOHAN) เป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งคาดว่า เกิดจากการปนเปื้อนในกระบวนการบรรจุและขนถ่ายสินค้า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ขาดความเชื่อมั่นของตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ในภาพรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี

S 829095949