เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาจ่าย 52 ล้าน ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบสร้างฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ

คกก.แก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เห็นชอบจ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายหัวนา วงเงินกว่า 52 ล้านบาท เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ 1/2565(14) พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนกลุ่มสมัชชาคนจน ตลอดจนตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เข้าร่วม โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ZOOM Meeting) 

45E4AE24 79A9 4FF7 A927 671908C4FB43

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในการจ่ายเงินค่าทดแทน กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 61 แปลง เนื้อที่ 223 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 27,934,718.75 บาท แบ่งเป็น อำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 16 แปลง เนื้อที่ 74 ไร่ เป็นวงเงิน 9,356,687.50 บาทและอำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราศีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 47 แปลง เนื้อที่ 148 ไร่ เป็นวงเงิน18,578,031.25 บาท

E037DF1B 65F6 4219 AAC5 D9D14C802570

ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินค่าทดแทน กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ อีกจำนวน 372 แปลงเนื้อที่ 542 ไร่ เป็นวงเงิน 24,406,200 บาท สำหรับผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการฝายหัวนา ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนค่าขนย้าย ตามหลักเกณฑ์แห่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 

โดยแบ่งเป็น อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ วงเงิน 350,550 บาท อำเภอกันทรารมย์จำนวน 111 แปลง เนื้อที่ 245 ไร่ วงเงิน 11,042,887.50 บาท อำเภอยางชุมน้อย จำนวน 111 แปลง เนื้อที่53 ไร่ วงเงิน 2,420,887.50 บาท อำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน 39 แปลง เนื้อที่ 108 ไร่ วงเงิน4,888,237.50 บาท อำเภอราศีไศล จำนวน 73 แปลง เนื้อที่ 126 ไร่ วงเงิน 5,703,637.50 บาท 

A14DBFBE CAC7 4473 9308 5FAA4762BE6E

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จะนำมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เสนอเข้าการประชุมการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายค่าทดแทนโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นกรรมการ รวมถึงให้แต่งตั้งตัวแทนกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากกลุ่มสมัชชาคนจน กลุ่มโนนสัง กลุ่มราศีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวนกลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย