เปิดหัวงาน”อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ”อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของ จ.พังงา

รมต.เฉลิมชัย เปิดหัวงาน”อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ” อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ การอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาในอนาคต

     ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นประธานในพิธีเปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำพุด อ.เมือง จ.พังงา

2B3A2809 77FD 4F59 892A 88EDEF7DD858

     สำหรับอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ เป็นอ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่ ต.บางเหรียง อ.ทับปุดจ.พังงา โดยกรมชลประทานมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 – 2568 วงเงิน 550 ล้านบาท หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน ระยะฝนทิ้งช่วงและการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งของฝายคลองลําไตรมาศ ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์เดิม 5,000 ไร่และสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโชน์ได้อีก 1,350 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ 6,350 ไร่ อีกทั้งยังใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตรในท้องที่อําเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา บรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับราษฎรและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้จ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินของโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้

CD865A05 5A72 4A89 B27C 834A37886778

     นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานมีแผนการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ได้มีการขอสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) การปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ และสายแยกขวาฝายคลองทับยาว (ปี 2566) 2) ฝายบ้านกะปง (ปี 2567) 3) ฝายบ้านปากพู่อ.กะปง (ปี 2567) 4) อาคารบังคับน้ำบ้านโตนดินใน อ.ตะกั่วทุ่ง (ปี 2567) 5) อาคารบังคับน้ำคลองน้ำจืด อ.เกาะยาว (ปี 2567) 6) อ่างเก็บน้ำบ้านหินกอง อ.เกาะยาว (ปี 2568 – 2569) และ 7) อ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ อ.ท้ายเหมือง (ปี 2567 – 2570)

A41FFD65 64FE 4DAB B849 2FA92E43B095

     ทั้งนี้ ภายในงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5 – 7 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตอำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา จำนวน 50 ราย รายละ 2,000 ตัว มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาสุลต่าน ขนาด 3 – 5 เซนติเมตรจำนวน 100,000 ตัว ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตอำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา จำนวน 50 ราย รายละ 4,000 ตัว 

E02D03D1 909B 4594 BEBA 6AAEF9904B18

     มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5 – 7 เซนติเมตร จำนวน 60,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยให้กับผู้นำชุมชนอำเภอเมืองพังงา ผู้นำชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง และผู้นำชุมชนอำเภอท้ายเหมือง รวม 6 ชุมชน มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาสุลต่าน ขนาด 3 – 5 เซนติเมตรจำนวน 100,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยให้กับผู้นำชุมชนอำเภอเมืองพังงา ผู้นำชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง ผู้นำชุมชนอำเภอท้ายเหมือง ผู้นำชุมชนอำเภอทับปุด และผู้นำชุมชนอำเภอเกาะยาว รวมจำนวน 9 ชุมชนมอบต้นกระท่อมและต้นมัลเบอร์รี่ให้กับตัวแทนเกษตรกร มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จำนวน 24 รายมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (จำนวน 60 ชุด) ให้กับผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 ราย และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย พันธุ์ปูทะเล (ปูดำ) พันธุ์ปูม้า และพันธุ์หอยชักตีน ลงสู่คลองพังงา