เปิดรายชื่อ ”พืชสงวน11 ชนิด” ห้ามส่งออกฝ่าฝืนโทษถึงคุก

พืชสงวน 11 ชนิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 มาตรา 30 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกซึ่งพืชสงวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเท่านั้น 

ทั้งนี้มีบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา30 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

โดยพืชสงวน 11 ชนิด ที่ห้ามน้ำออกนอกราชอาณาจักรก่อนได้รับอนุญาต คือ

 • ทุเรียน
 • ส้มโอ
 • องุ่น
 • ลำไย
 • ลิ้นจี่
 • มะขาม
 • มะพร้าว
 • กวาวเครือ
 • ทองเครือ
 • สละ
 • สับปะรด

หลายคนอาจสงสัย เพราะไทยกำลังส่งออกทุเรียนจำนวนมากไปขายในต่างประเทศแบบนี้จะผิดหรือไม่กรณีนี้ถือเป็นข้อยกเว้นเฉพาะ เพราะเป็นการส่งออกเป็นผลผลิต เช่น ส่งออก”ผลทุเรียน”ซึ่งมีเมล็ดติดไปด้วย แต่หากมีความตั้งใจส่งออกเมล็ดโดยเฉพาะ  ก็จะไม่อยู่ในกรอบข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นเจตนาขยายพันธุ์ต่างประเทศ แบบนี้จะมีความผิดทันที