สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี

วันนี้ (วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี  นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1  นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

E8E29288 2299 4D57 8534 008AE03752E9

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอาคารประกอบ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทาน จำนวน 8 กิจกรรม  แบ่งเป็น งานปรับปรุงถนนและคันดินรอบบ่อบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ  งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ  งานปรับปรุงคลองเก็บกักน้ำเสีย  งานปรับปรุงแปลงระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียและระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม  งานปรับปรุงแปลงป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย(ป่าปลูก)  งานขุดลอกและปรับขอบคันดินลำรางสาธารณะ  งานปรับพื้นที่การใช้ประโยชน์น้ำเสีย (บริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยา) และ งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้แปลงวิจัยและระบบบำบัดนำเสียสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

B7B30555 7094 40C0 83AD 5966A4A45596

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เกิดขึ้นสืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กาศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง  

12485F46 4515 4306 B30E 19E9270E3ACD

โดยปัจจุบันโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยสถานีสูบน้ำบ้านคลองยาง ส่งผ่านท่อลำเลียงระยะทางประมาณ 18.5 กิโลเมตร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2533