อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งสำรวจแนวเขตส.ป.ก.ทับซ้อนป่าอนุรักษ์โดยมิชอบทั่วประเทศ

21 ก.พ. 67 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

299726

หนังสือ มีเนื้อหาว่า ด้วยปรากฎว่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายพื้นที่ มีแนวเขตในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทับซ้อนกับแนวเขตป่าอนุรักษ์ ส่งผลให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ให้แก่ประชาชน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ในการกำภหนดพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์ การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ อันเป็นสมบัติของแผ่นดิน ซี่งสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาไว้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนส่วนรวม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภท จึงให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สั่งการให้หน่วยงานป่าอนุรักษ์ดำเนินการการตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภท ในสังกัด ว่ามีการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ) ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภทหรือไม่ อย่างไร เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ผลเป็นประการใด รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ทราบโดยด่วนเป็นระยะ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยให้ผู้มีอำนาวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ทำหนังสือถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประสานความร่วมมือในการร่วมตรวจสอบและขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เกิดกรณีพิพาท การปักหมุเดเขตสปก.ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ทำให้ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ. อุทยานฯ ได้ออกมาเรียกร้องให้ถอนหมุดนิรนามเหล่านั้นออกจากพื้นที่ป่าเขาใหญ่ โดย นายชัยวัฒน์ ยังได้ให้สัมภาษณ์ เนชั่นทีวี ว่า กรณีพิพาทพื้นที่เขาใหญ่ ไม่ใช่กรณีแรก โดยปัจจุบันได้รับรายงานว่า ในเขตพื้นที่ป่าอุทยาน 43 แห่ง ได้มีการปักหมุดออกแนวเขตส.ป.ก กินพื้นที่ป่าไปแล้ว 1.5 แสนไร่