ชื่นมื่น.. ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ส.ป.ก. -อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

S 11747381

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ไปหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนบริเวณพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และที่อื่น ๆ นั้น

S 11747382
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก

วันที่ 23 ก.พ. 67 ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธนดล สุวัณณฤทธิ์) และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมหารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) นำโดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ (นายอรรถพล เจริญชันษา) รองอธิบดี (นายวีระ ขุนไชยรักษ์) ผู้ตรวจราชการกรม (นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล) และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยความชื่นมื่นเป็นกันเอง

S 11747383
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

สำหรับผลการหารือของทั้งสองหน่วยงานได้เห็นพ้องในการเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในที่ดินของรัฐโดยมีผู้แทนจาก 9 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นคณะทำงาน โดยให้นำขอบเขตพื้นที่ที่ทับซ้อนกันในทุกแห่งมากำหนดเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบร่วมกัน พร้อมกำหนดให้คณะทำงานต้องมีการนัดหารือติดตามความคืบหน้าทุกเดือน สำหรับในส่วนของ ส.ปก. และกรมอุทยานฯ ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) และรองอธิบดีกรมอุทยานฯ (นายวีระ ขุนไชยรักษ์) เป็นผู้ประสานในรายละเอียดกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะไม่ทำให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวต่อไป

S 11747385
S 11747379