คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หวังให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

2580599
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินใหม่ รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ซึ่งจะต้องรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรพื้นที่ป่าไม้ถาวรซึ่งสมควรจำแนกออกเป็นที่ทำกินหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ
พื้นที่นอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไม้


2. พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2


3. พื้นที่ซึ่งดินไม่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม

4. พื้นที่ซึ่งเป็นภูเขา หรือ พื้นที่ซึ่งมีความลาดชันเกิน 35%
ที่เป็นผืนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไม้
1. พื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและดินเหมาะสมแก่การเกษตรมีการถือครองหรือทำประโยชน์อื่นแล้ว


2. พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน


3. พื้นที่ซึ่งใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการ
2580601

สำหรับการจำแนกที่ดิน เป็นการสำรวจและพิจารณาแบ่งพื้นที่ป่าไม้ออกเป็น 2 ประเภท ตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดิน

2580602

คือ 1) พื้นที่รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร เพื่อดำเนินการสงวนเป็นป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ และ 2) พื้นที่
ที่จำแนกออกจากป่าไม้เพื่อเป็นที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎร หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้การจำแนกที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2580603

และเพื่อให้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด สามารถปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรองการจำแนกประเภทที่ดินให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร คณะกรรมการพัฒนาที่ดินจึงเห็นชอบหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ รวมทั้งในประเด็นการจำแนกประเภทที่ดิน “ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข 92” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเรื่องกลับไปทบทวนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

2580604