“รมว.ธรรมนัส” สั่ง ส.ป.ก. ประสานกรมที่ดิน ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ผู้ครอบครองที่ดินพื้นที่ปากช่อง หลังพบ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

7939
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

7935
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากที่นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1/2567 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ตามแผนที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวร ป่าเขาใหญ่ พบว่ามีผู้ครอบครองที่ดินจำนวนหลายรายและหลายแปลงได้แสดงหลักฐานว่า มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าว ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 นั้น

S 6111393
นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีคำสั่งให้ ส.ป.ก. ไปเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณดังกล่าว โดย ส.ป.ก.ได้ประสานไปยังกรมที่ดิน พิจารณาดำเนินการตรวจสอบว่าการออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว กรมที่ดินได้ออกโดยอาศัยหลักฐานหรือตามมาตราใดแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อ ส.ป.ก. จะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของ ส.ป.ก. ต่อไป

S 26099784