นายกฯ ชื่นชมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่ คืบหน้ากว่า 70% 

นายกฯ ชื่นชมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ คืบหน้ากว่า 70% ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนฯ ได้เฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย 

นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ประมาณปีละ 137 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) 

8AAAAE26 188C 459B BDF5 0E3EC459A526

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำช่วงที่ 1 จากลำน้ำแม่แตงไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล และก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำช่วงที่ 2 จากอ่างเก็บน้ำแม่งัดฯ ไปลงอ่างเก็บน้ำแม่กวงฯ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำแม่กวงฯ ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำด้านท้ายตลอดทั้งปี 

DE864EDE 4CB7 4A12 9E21 F40214ABF4E3

โดยปริมาณน้ำที่ผันไปจากลำน้ำแม่แตง จะเป็นปริมาณน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝน ที่มักจะก่อให้เกิดน้ำท่วมการนำน้ำส่วนเกินดังกล่าวไปใช้จึงช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วย

สำหรับอุโมงค์ส่งน้ำ มีความยาวทั้งหมด 49 กิโลเมตร ประกอบด้วยอุโมงค์ช่วงที่ 1 (ช่วงแม่แตง-แม่งัด) มีความยาว 26 กิโลเมตร ผันน้ำได้ปีละ 113 ล้านลูกบาศก์เมตร ไปเก็บไว้ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จากนั้นปริมาณน้ำดังกล่าวจะรวมกับปริมาณน้ำที่เกินความต้องการของเขื่อนแม่งัดฯ อีกปีละ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 160 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่งผ่านอุโมงค์ช่วงที่ 2 (ช่วงแม่งัด – แม่กวง) ที่มีความยาว 23 กิโลเมตร ไปเติมให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทำให้มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์เพียงพอที่จะจัดสรรน้ำสนับสนุนพื้นที่ด้านท้ายได้ตลอดทั้งปี

D0C58F08 EB9F 494A A52D 0CFA493FD70E

ปัจจุบันโครงการฯคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 หากก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้เฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ ในลุ่มน้ำกวง ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำในช่วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทานด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ได้ประมาณ 175,000 ไร่ และในฤดูแล้งยังส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้มากขึ้นจากเดิม 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่ สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้นจากเดิมปีละ 13.31 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ที่สำคัญช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงได้อีกกว่า 14,550 ไร่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่โดยรอบโครงการฯให้มีความมั่นคงด้านน้ำ อันจะนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

01B93692 0668 48F7 B72E 076C4C199A45

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ เร่งรัดและสั่งการให้กรมชลประทาน ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปี2570 เพื่อให้ประชาชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนมีน้ำใช้เพียงพอ