อกก.คง. อนุมัติเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม -สำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 1
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 3/2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุกในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 4.825 กิโลเมตร เป็นงบลงทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,715,000 บาท ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง ลดระยะเวลาในการขนส่งผลผลิตและเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

3 1

ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จาก คปก. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,200,990 บาท เป็นการสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่อำนวยความสะดวกต่อการผลิต เช่น แหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ เส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตร ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง ทำให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

4

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 15 ง หน้า 26 – 44 วันที่ 16 มกราคม 2567 มีผลบังคับใช้วันที่ 17 มกราคม 2567

5
1 1