“รมว.ธรรมนัส” พิจารณา Road map การพิจารณาความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน ย้ำชัด กษ.ยุคใหม่เน้นการทำงานเชิงรุก ตรวจสอบจริงจัง เพื่อประโยชน์เกษตรกรอย่างแท้จริง

S 47710472

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2567  ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติการดำเนินการตาม Road map การพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอมาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจสอบและแนวทางให้ ส.ป.ก. ส่งมอบให้ สำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความผิดเกี่ยวกับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน และคณะทำงานติดตามและรายงานผลความผิดเกี่ยวกับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกด้วย

S 47710475

ทั้งนี้ รมว.ธรรมนัส กล่าวว่า การตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. ต้องมีการตรวจสอบเชิงรุกอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ และให้มีดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างแท้จริง

S 47710480
S 47710485
S 47710491
S 47710492