รมว.ธรรมนัส เดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร 550 ราย พื้นที่ อ.หนองพอก และ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

S 5652709
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองพอก และอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 550 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมบูรณาการให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะในเรื่อง การจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในที่ดิน การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งเงินทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

S 5652711

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,037,823 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 726,477 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 15 อำเภอ 72 ตำบล โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 62,367 ราย 78,334 แปลง เนื้อที่ประมาณ 663,876 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ได้มีแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจากเป้าหมายตามแผนระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งสิ้น ประมาณ 34,965 แปลง เนื้อที่ประมาณ 302,127 ไร่ ได้ดำเนินการออกโฉนด แล้วทั้งหมด 1,586 แปลง เนื้อที่ประมาณ 15,401 ไร่ ในส่วนพื้นที่เขตอำเภอหนองพอก 13,872 แปลง เนื้อที่ประมาณ 116,064 ไร่ ได้ออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว 672 แปลง เนื้อที่ประมาณ 6,258 ไร่

S 5652713

โอกาสนี้ รมว.ธรรมนัส เป็นประธานพิธีมอบโค ให้เกษตรกรยืมเพื่อผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 60 ตัว และมอบหญ้าแพงโกลาแห้ง เพื่อสนับสนุนเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกร

S 5652714
S 5652716
S 5652718
S 5652724
S 5652729