รมช.อรรถกร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.ราชบุรี กำชับกรมฝนหลวงฯ ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้ง

656229

         

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรเฉพาะกิจ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ว่า สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรของพี่น้องเกษตรอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีข้อสั่งการลงพื้นที่ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวในเบื้องต้น อาทิ 1) สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร สำหรับแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ 2) สร้างทำนบชั่วคราว เพื่อกักเก็บและชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำลำภาชี 3) การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 4) การสำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน เพื่อขุดลอกและพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมต่อการใช้งาน และ 5) การสำรวจความเสียหายด้านพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยแล้ง เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี จ.ราชบุรี ประกอบด้วย โครงการอาคารทดน้ำบ้านครูเทียน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และโครงการทำนบดินพุส้มป่อย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

         

656230

“ในนามตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ขอให้ความมั่นใจว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งศึกษาแนวทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว และสำหรับการประชุมในวันนี้ ได้กำชับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน รวมถึงภาคเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนและเกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย” รมช.อรรถกร กล่าว

656231
656232
656233
656234
656235
656236
656237
656238