ชลประทานเดินหน้าคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่นปี 2566

วันนี้(19ก.ค.65) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับกรม(รอบคัดเลือก) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมคัดเลือก ณ ห้องประชุมSWOC อาคาร 99ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เปิดเผยว่ากรมชลประทาน โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับกรมชลประทาน ในรูปแบบองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชลประทานร่วมกันระหว่างสมาชิกให้เพียงพอต่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด คือ 1.ความคิดริเริ่ม 2.ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ 3.การมีส่วนร่วมของสมาชิก 4.ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 5.การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

0C091BF4 317B 4F69 AE63 0249804FAF9B

โดยรอบแรกจะทำการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับสำนักงานชลประทาน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับกรม และคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี 

ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลา ที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ

4C35E0AA 65B3 48D1 B47F C5CAA590A669

สำหรับในวันนี้ เป็นการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับกรม(รอบคัดเลือก) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานผ่านการคัดเลือกระดับสำนักงานชลประทานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่  

กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่เมย จังหวัดลำพูน โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1  

กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานหน่วยส่งน้ำที่ 6 จังหวัดเชียงราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวสำนักงานชลประทานที่ 2

กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 6.0R ร่วมใจสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรสำนักงานชลประทานที่ 3

CFE0D5D0 D9DB 4F28 B012 374811378F45

และกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายแม่ถัน (อ่างเก็บน้ำแม่มอก) จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4  ในส่วนของภาคอื่นๆ จะมีการคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคม และ ช่วงวันที่  26- 27 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ต่อไป