ชลประทานฯแจง 4 โครงการ “สร้างแล้วทิ้ง” จ.อำนาจเจริญ ถ่ายโอนให้ อบต.ดูแล 

จากกรณีสถานีโทรทัศน์ Thai PBS News เผยแพร่ข่าว 4 โครงการ “สร้างแล้วทิ้ง” จ.อำนาจเจริญ เครือข่ายภาคประชาชน พบโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับการจัดการน้ำหลายโครงการใน จ.อำนาจเจริญ มีปัญหาใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยทิ้งไร้การดูแล ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ นั้น

7DFCFC9D 2B75 49AD A06F FFA626FF0C1C

นาย มนตรี สีหมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 7 ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั้ง 4 โครงการแล้ว พบว่าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 ตามหนังสือร้องขอของราษฎรหมู่ที่ 12 โดยองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ดงบัง เป็นผู้ส่งหนังสือขอรับสนับสนุนโครงการฯ และได้ถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้กับอบต.ดงบัง เป็นผู้ดูแล บำรุงรักษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2560 ซึ่งก่อนส่งมอบได้ทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำและระบบส่งน้ำ สามารถใช้งานได้ดี แต่ปัจจุบันพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้ชำรุด เนื่องจากไม่มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จึงได้แจ้งให้ อบต.ดงบัง ดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อไป  

62E3F958 B035 4082 B0AF A3B5AFFFC661

ส่วนโครงการที่ฝายเก็บน้ำ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 ท่อส่งน้ำเกิดการชำรุดทรุดพัง และโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ นั้น จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง 2 โครงการอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนช่วยกันดูแลบำรุงรักษาร่วมกัน อยู่นอกเหนือการดูแลกรมชลประทาน 

5D01BEA1 25CD 472D B382 B9BDBAB11DF2

อีกโครงการ เป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองดั่ง ตำบลจานลาน อำเภอพนา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ตามหนังสือร้องขอของราษฎรหมู่ที่ 11 โดย อบต.จานลาน ที่เป็นผู้ส่งหนังสือขอรับสนับสนุนโครงการ และได้ถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้กับ อบต.จานลาน รับไปดูแลบำรุงรักษา เมื่อวัน 6 สิงหาคม 2562 

ปัจจุบันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองดั่ง สามารถใช้งานและส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ตามปกติ แต่ชาวบ้านและเกษตรกร ต้องสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องค่ากระแสไฟฟ้า ทำให้เพิ่มต้นทุนในการเพาะปลูก จึงอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือลดค่ากระแสไฟฟ้าลง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ร่วมเข้ารับฟังปัญหาด้วยแล้ว ยืนยันว่าจะเร่งช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วต่อไป

EE02801A 6909 474D B826 FA80469A1828