กรมพัฒนาที่ดินจัด Workshop กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Strengthening research-policy cooporation and partnerships to promote sustainable soil and water conservation in Lancang-Mekong region 

99310D92 3695 497F B602 011FF2173B92

โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานว่าการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และนำข้อมูลจากการดำเนินงานจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย สำหรับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในระดับภูมิภาค 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และผู้แทนระดับนโยบาย ของสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและจีน พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ บุคลากรจากกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 คน ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย

C1542EE3 9B8B 4304 8205 CD7203E344F5

นาย เศรษฐเกียรติ เปิดเผยว่า “โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขงล้านช้าง ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน การดำเนินโครงการสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างนักวิชาการด้านดินและการเกษตรในอนุภูมิภาคฯ และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิก 

93ABDE84 C5DF 40CC A9EE 63A662CC262F

ในท้ายที่สุด ประเทศไทยร่วมกับประเทศในอนุภูมิภาคฯ สามารถจัดทำฐานข้อมูลต้นแบบการจัดการที่เป็นเลิศเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการขยายผลในระดับภูมิภาคฯ รวมถึงการถอดบทเรียนแนวทางที่ประสบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายสำหรับการดำเนินงานเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน”

0AF57F39 BBAB 4A58 88DC 98CCEF04E0FD scaled