กรมชลฯกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำให้เกษตรกรเพาะปลูกในฤดูแล้ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานทุกแห่ง นำเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ เข้าไปกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในแหล่งน้ำ พร้อมขุดลอกคลองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 ได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ

%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
วัชพืชกีดขวางทางน้ำ

จังหวัดพิจิตร

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักร เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองไผ่ อำเภอสามง่าม และบริเวณคลองทุ่งพงษ์ ระยะทางเริ่มตั้งแต่ กม.4 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ถึง กม.15 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

จังหวัดชัยนาท

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา นำรถขุด 1 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี

โครงการชลประทานปทุมธานี นำเรือขุด เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองบางหลวงเชียงราก ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดนครนายก

โครงการชลประทานนครนายก นำรถขุด 3 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 1 บริเวณตำบลเกาะโพธิ์ บริเวณคลองซอย 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี และบริเวณคลองซอย 1.1 ซ้าย ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำเรือขุด 1 ลำ เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองแม่น้ำปราณบุรี ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งและแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/66 ที่กำหนดไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัชพืชน้ำเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ผิวน้ำได้อย่างรวดเร็ว ความหนาแน่นของวัชพืชในแม่น้ำลําคลองและบึงต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ขัดขวางการสัญจรทางน้ำ ปิดกั้นทางระบายน้ำของคลองระบายน้ำและเขื่อนต่าง ๆ ทําให้น้ำเน่าเสียและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาแย่งอาหารพืชที่ปลูก ลดปริมาณออกซิเจนในน้ำ ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำอุปโภคบริโภคได้ แม่น้ำลําคลองจะตื้นเขินเร็วขึ้นและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำอันเป็นพาหะของพยาธิหรือเชื้อโรค เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหนะของโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก เป็นต้น

ในส่วนระบบชลประทานวัชพืชที่เกิดขึ้น กีดขวางการไหลของน้ำ ทําให้น้ำไหลไม่ได้ตามปริมาณที่ต้องการ วัชพืชไหลปนกับน้ำ ทําความเสียหายให้แก่เครื่องสูบน้ำ กังหันน้ำ อุดตันประตูระบายน้ำ ทําให้ประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำชลประทานลดลง 40 – 70 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อการทำเกษตรกรรม แต่ละปีกรมชลประทานต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากในการกําจัดวัชพืชโดยตรงและกําจัดโดยวิธีอื่น

และวัชพืชที่สร้างปัญหาให้กับทางน้ำเป็นอย่างมากก็คือผักตบชวา ซึ่งการกำจัดผักตบชวาแบบรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดและไม่ก่อให้เกิดสารพิษคือ “การแปรรูปผักตบชวา” โดยเป็นการเก็บผักขึ้นมาจากน้ำแล้วนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก กระเป๋าสานผักตบชวา ตะกร้าผักตบชวา หรือนำผักตบชวาแปรรูปเป็นภาชนะ วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่า คือ การสร้างทัศนคติและจิตสำนึกให้ชาวบ้าน คนในชุมชนใกล้แหล่งน้ำนั้น ๆ มีจิตสำนึกรักและร่วมมือกันดูแลแหล่งน้ำ จะช่วยลดปัญหาผักตบชวาได้เนื่องจากจิตสำนึกและวิถีชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันแยกระหว่างน้ำและบกชัดเจน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำลำคลองของคนในเมืองเลือนหายไป กลายเป็นการโยนภาระให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาจัดการ

322965658 1332413217598513 8366948408270899871 n.jpg?stp=dst jpg p600x600& nc cat=100&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc eui2=AeEmZyIzyihADtnfqS6ylkWhkLUtfr3bWKGQtS1 vdtYoRYwxsH9XqNWZjOUE5ERTpb4KGz7dkKhJM3ep6vpXz8f& nc ohc=oovwfWkFoGUAX87x2HK& nc ht=scontent.fbkk8 4

322906128 674603070831106 1933504871640184312 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc eui2=AeGJqInzZK4eyE8vfEH1jzPnG7ls0kb lgbuWzSRv WK Hk5EHIjuPH 3dOLxXwRFy8 gAnCFhuFm31uLTCMkG& nc ohc=CugC i95fTsAX89sTB & nc ht=scontent.fbkk12 4

322907240 1177428936468521 7325723006924216345 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc eui2=AeGZJyKeeIMRh8Soop4ScIQsW58sxZ59Td1bnyzFnn1N3b8aP9fKS6WZrhoD5hkmzZtOSY46nnCq36LETsn5E8Cr& nc ohc= xbA5mSzVd8AX8gyGr3& nc ht=scontent.fbkk12 1

321616443 850060419596708 6976113902224872382 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc eui2=AeGjJ5ju au8 wPt1Jl3l1p6ZO YOzNvwZFk75g7M2 BkT3jw1ivZgCQhaVT nBOCvaVNV1loslff7klpJxdGyft& nc ohc=tFDN5UT RIIAX e1Vn5& nc ht=scontent.fbkk12 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า