กรมชลฯจับมือกรมประมง-หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กำจัดวัชพืชหนองหารต่อเนื่อง

.

กรมชลประทาน จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนคร ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในหนองหาร ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดีเสมอ

.

326528773 1355891318496931 6884328387899389308 n

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานสกลนคร ได้นำรถแบคโฮลงโป๊ะ จำนวน 15 ชุด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย(นพค.26)เข้าไปกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในหนองหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งยังช่วยป้องกันผลกระทบจากน้ำเน่าเสีย และรักษาคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ให้ดีอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวหนองหารอีกด้วย โดยมีแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในหนองหาร ในระยที่ 1(ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 ม.ค. 66) ครอบคลุมพื้นที่ ต.ดอนเสาธง ต.นาดอกไม้ ต.ดอนตาลโง๊ะ และ ต.ดอนเชียงคูณ พื้นที่ประมาณ 2,615 ไร่ ปัจจุบันกรมชลประทานได้กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในระยะเร่งด่วนไปแล้วประมาณ 1,085 ไร่ จากแผนดำเนินการที่วางไว้ 1,350 ไร่ ส่วนที่เหลือจะเร่งกำจัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้

.

สำหรับวัชพืชในพื้นที่หนองหาร จากการสำรวจพบว่ามีปริมาณวัชพืชรวมประมาณ 3,924,931 ตัน มีการวางแผนกำจัดวัชพืชเป็น 2 ระยะ โดยแผนในระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าภายใน 2 เดือน(ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 ม.ค. 66) คาดว่าจะสามารถกำจัดวัชพืชได้รวม 503,134 ตัน และหลังจากนั้นจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

326309869 707060171044388 4317915819119457437 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=105&ccb=1 7& nc sid=730e14& nc eui2=AeHBUOtEdbXx2U15XtaB7W2ZWwLA5vvnl3ZbAsDm eXdu46Xm9X3PdCpqnUz9527Uqb4dYhrTqhsCzqwy8WNiVZ& nc ohc=ruwsDyimDUkAX86H9q & nc ht=scontent.fbkk12 2
กำจัดวัชพืชหนองหารต่อเนื่อง

ด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2566 ดังนี้

1.ผลการดำเนินงานตาม 10 มาตรการ รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก บริเวณแม่น้ำตุ๋ย ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำหลาก เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งเพื่อใช้สำหรับการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ลดการกัดเซาะตลิ่ง รวมถึงซ่อมแซมฝายผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรม

2.สภาพอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

3.แหล่งน้ำทั่วประเทศ

3.1 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำใช้การ 39,244 ล้าน ลบ.ม. (68%) แบ่งเป็น แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 31,702 ล้าน ลบ.ม. (66%) ขนาดกลาง 369 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 4,394 ล้าน ลบ.ม. (87%) และขนาดเล็ก 139,903 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 3,148 ล้าน ลบ.ม. (62%)

3.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ)
ปริมาณน้ำใช้การ 12,246 ล้าน ลบ.ม. (67%)

4.ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ย. ถึงปัจจุบัน)

4.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 31,344 ล้าน ลบ.ม. (66%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 21,913 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 6,715 ล้าน ลบ.ม. (31%)

4.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนการจัดสรรน้ำ 8,600 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 2,673 ล้าน ลบ.ม. (31%)

5.การบริหารจัดการน้ำ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตามการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานต่าง ๆ กำกับ ติดตามการจัดสรรน้ำให้เป็นตามแผน พร้อมประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำตามที่ กอนช.ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเร่งหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขทันที พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำยมที่รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากให้เกิดความยั่งยืน

326521330 1576067382807325 8134769302604990835 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=107&ccb=1 7& nc sid=730e14& nc eui2=AeEFqF5su2NxDfwFixKP3N JLBd mhozW2EsF36aGjNbYaIhYMrMxv341JxBFQ9snI7 yOnd0 OdxpG5SHdzjlbN& nc ohc=An7CUtRTjz0AX fAw45&tn=zGA6dgm8c0y3bhjB& nc ht=scontent.fbkk12 5
กำจัดวัชพืชหนองหารต่อเนื่อง

326441459 723497009210902 3155811633767647659 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=730e14& nc eui2=AeHQePA5sOJk2EGXD3vQcPXTFNIJO4WKEKcU0gk7hYoQpymtpvB Q4 3ie1ylVWge5CKiU0Ksfyd4lo86n8TpfFr& nc ohc=cxup26Oq1 oAX UFI & nc ht=scontent.fbkk9 2
กำจัดวัชพืชหนองหารต่อเนื่อง