กรมชลฯใช้เรดาร์ตรวจอากาศ (weather radar)ในการประเมินปริมาณน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำป่าสัก

วันที่ 14 ก.พ.66 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในลุ่มน้ำป่าสักด้วยระบบเรดาร์ Solid – State Polarimetric X-Band พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา S.42 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเรดาร์ X-Band โดยมี นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี นายสมยศ แสงมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมบรรยายสรุปการดำเนินงานและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

ใช้เรดาร์ตรวจอากาศบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในลุ่มน้ำป่าสักด้วยระบบเรดาร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำในการป้องกันภัยพิบัติ ตามมติที่ประชุมระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บริษัท Japan Radio Co.,Ltd (JRC) บริษัท Nippon Koie Co.,Ltd. โดยได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีเรดาร์ X-Band บริเวณสถานีสำรวจปริมาณน้ำ S.42 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำป่าสักจนถึงท้ายเขื่อนป่าสักฯ เพื่อให้สามารถตรวจวัดปริมาณฝนเชิงพื้นที่ให้ละเอียด และนำมาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักฯ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักฯ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้เรดาร์ตรวจอากาศบริหารจัดการน้ำ

กรมชลฯจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ ลุ่มน้ำปากพนัง เปิดสักการะพระนารายณ์ฯ เป็นครั้งแรก

ส่วนอีกความเคลื่อนไหว กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 15 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดให้เยี่ยมชมพระตำหนักและสักการะพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นครั้งแรก พร้อมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมท้องถิ่น” ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำปากพนัง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

เปิดสักการะพระนารายณ์ฯ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมท้องถิ่น” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชมพระตำหนักและสักการะพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นครั้งแรก พร้อมชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำปากพนังที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดแสดงผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2566) ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.

ด้านนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะได้เข้าไปเยี่ยมชมพระตำหนักและสักการะพระนารายณ์ทรงสุบรรณแล้ว ยังจะได้ดื่มด่ำกับการชมทัศนียภาพของประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิที่งดงาม มีการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งรับชมนิทรรศการย้อนอดีตลุ่มน้ำปากพนัง ต้นกำเนิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสัมผัสวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ยังเปิดให้ชมและเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อชายหาดมาราธอนและวอลเล่ย์บอลชายหาด พร้อมเปิดโอกาสพิเศษให้คู่รักได้จดทะเบียนสมรสเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ หรือวันวาเลนไทน์ เพื่อบันทึกเรื่องราวของความรักท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำอีกด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่ต้องการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวปากพนังได้อย่างยั่งยืน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า