“ลุงตู่” ติดตามความคืบหน้าสถานีสูบน้ำฯห้วยดอกไม้ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันนี้(13 มี.ค. 66) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน 

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่บริเวณหมู่ที่ 8 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงส่งผลให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ประกอบกับพื้นดังกล่าว ตั้งอยู่สูงกว่าคลองส่งน้ำชลประทาน ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วงได้

AD0481CB FA35 4B7F A301 0DD64F5B7ED9

กรมชลประทาน จึงได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ และก่อสร้างอาคารถังพักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดังกล่าวเสร็จแล้ว 

ประกอบไปด้วย เครื่องสูบน้ำขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที 2 เครื่อง ท่อส่งน้ำ ความยาว 3.40 กิโลเมตร พร้อมถังพักน้ำ ขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง รวมความจุเก็บกักน้ำ 2,000 ลบ.ม. ทำให้สามารถสูบและเก็บกักน้ำส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายได้แล้วบางส่วน 

A2390A8F 3C8B 4C3D 996D 52AED2467D96

ส่วนในระยะที่ 2 อยู่ในระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านห้วยดอกไม้-บ้านหนองขาม ซึ่งหากได้รับงบประมาณจะเร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว หากแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง และบริเวณใกล้เคียง ได้ประมาณ 3,161 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ 365 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น