กรมชลฯ เพิ่มศักยภาพอ่างฯคลองป่าบอนฯ สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวพัทลุง

วันนี้ ( 25 มี.ค. 66 ) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

337536371 180724854723795 6253632727976983862 n
อ่างฯคลองป่าบอนฯ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างขึ้นเมื่อปี 2543 เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำให้กับพื้นที่ด้านท้ายได้อย่างเต็มศักยภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และด้วยอายุการใช้งานที่มีมานาน กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการทำทำนบดินลาดเขื่อนด้านเหนืออ่างเก็บน้ำป่าบอนขึ้น ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ปี 2566 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและเพิ่มศักยภาพของการเก็บกักน้ำได้ 20 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวพัทลุง ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และบรรเทาอุทกภัย ทั้งยังสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง มีพื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 29,774ไร่ ที่สำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองของจังหวัดพัทลุง นับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดพัทลุงได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

338007239 213510201311179 9088735038845848580 n
อ่างฯคลองป่าบอนฯ

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรหมู่บ้านทะเลปัง

อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งวันเดียวกัน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร.และคณะอนุกรรมการฯ โดยมี นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรหมู่บ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตามที่นางพิมพ์พิศา จันทร์นวล ราษฎรหมู่ที่ 2 ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ทางกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1.งานขุดลอกแก้มลิงแห่งที่ 1 ความจุประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ 2.งานขุดลอกแก้มลิงแห่งที่ 2 ความจุประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3.ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้า-รับน้ำออก และระบบท่อ และ 4.ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ประมาณ 530 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย นาข้าว 500 ไร่ พืชสวนผสม 30 ไร่ และประปาชุมชน ประมาณ 140 ครัวเรือน ปัจจุบันมีการก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสระเก็บน้ำทะเลปัง