พร้อมแล้ว… GISTDA ใช้”ดาวเทียม”เตรียมการรับมือ “น้ำท่วม” ปี65

เพจ GISTDA (จิสด้า) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน) โพสต์ข้อความ

พร้อมแล้วสำหรับการเตรียมการรับมือ “น้ำท่วม ปี 2565” ซึ่งนอกเหนือการวางแผนสั่งถ่ายภาพดาวเทียมระบบเรดาร์แล้ว ยังได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำ เพื่อติดตามระดับ “น้ำท่วมขัง” ในพื้นที่แก้มลิง รวมทั้งการชี้เป้าผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำท่วมให้กับหน่วยงานหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง #กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ #สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ #สทนช. เป็นต้น

284543958 381137324052810 2774546113738913993 n
ใช้ “ดาวเทียม” เตรียมรับมือน้ำท่วม

ทีม GISTDA ได้ลงสำรวจพื้นที่และตรวจสอบอุปกรณ์ “วัดระดับน้ำ”หรือ ultrasonic sensor โดยจะติดตั้งในบริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่แก้มลิง บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้สามารถตรวจ “วัดระดับน้ำ” ในช่วงฤดูฝนปี 2565 อุปกรณ์ดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำแบบ near real-time ทำให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังนำมาใช้ในการสอบเทียบกับความสูงของระดับน้ำที่คำนวณได้

จากการใช้เทคนิค SAR Interferometry (InSAR) เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งจะทำให้ได้ข้อมูลการประเมินปริมาตรน้ำและทิศทางการเคลื่อนตัวของมวลน้ำตลอด 24 ชั่วโมง อีกทางหนึ่งก็คือการประเมินศักยภาพของพื้นที่แก้มลิงที่ยังจะพอรับน้ำได้ เพื่อให้ “การบริหารจัดการน้ำ”ในช่วงภาวะวิกฤติทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการสำรวจปริมาณผักตบชวาและวัชพืชตามแม่น้ำและลำน้ำ ” GISTDA” ได้ติดตาม วิเคราะห์ และชี้เป้าตำแหน่งผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางทั้ง 19 จังหวัด และบริเวณลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกบางส่วน โดยใช้ดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียม Landsat-8 และดาวเทียม SENTINEL-2 ทำการชี้เป้าตำแหน่งผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ร่วมกับการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ยังมีปริมาณผักตบชวากีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

อย่างไรก็ตาม GISTDA จะเร่งจัดทำข้อมูลและส่งต่อให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ 19 จังหวัด ลุ่มน้ำภาคกลาง รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกบางส่วน นำไปใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้บนเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th และระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ http://gmos.gistda.or.th