กรมชลฯใช้อ่างฯ พวง บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกสนับสนุนพื้นที่ EEC ลดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

กรมชลประทาน ใช้อ่างฯ พวง บริหารจัดการและแบ่งปันน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก สนับสนุนการใช้น้ำในเขต EEC ได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม ลดความขัดแย้งด้านน้ำ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน

339897032 941037137037717 2071102366783233537 n
ใช้อ่างฯ พวง บริหารจัดการน้ำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) ด้วยการใช้ระบบโครงข่ายน้ำหรืออ่างฯ พวง มาช่วยในการบริหารจัดการน้ำแบ่งปันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและการขาดแคลนน้ำในภาพรวมได้เป็นอย่างมาก โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตราการรองรับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC ในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 ดังนี้

1. ผันน้ำอ่างฯ ประแสร์ – อ่างฯ คลองใหญ่ – อ่างฯ หนองปลาไหล

2. ผันน้ำจากอ่างฯ คลองใหญ่ มายังอ่างฯ หนองปลาไหล

3. สูบกลับคลองสะพานเติมอ่างฯ ประแสร์

4. การสูบกลับวัดละหารไร่ (แม่น้ำระยอง) มาเสริมปริมาณน้ำให้แก่อ่างฯ หนองปลาไหล

5. การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสูบใช้น้ำจากคลองน้ำหู

6. สูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต/คลองชลประทานพานทองมายังอ่างฯ บางพระ

7. สูบผันน้ำจากแม่น้ำบางประกงมายังอ่างฯ บางพระ

8. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตพื้นที่ EEC มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 870 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลน