กรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 9 ชนิด 9 ล้านตัว หนุนฟื้นฟูทรัพยากรประมงจังหวัดสงขลา  

 

ณ คลองระโนด เชื่อมต่อทะเลสาบสงขลา และ ณ ชายฝั่งทะเล ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในเขตจังหวัดสงขลา” เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในคลองระโนด ทะเลสาบสงขลา และบริเวณชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนจากการทำประมงของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนโดยโอกาสนี้นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ข้าราชการกรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กร ชาวประมงพื้นบ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน 
         

202304121854369 pic
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 9 ชนิด 9 ล้านตัว

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงมีนโยบายการจัดการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดสงขลามีแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา คลองวาด คลองรัตภูมิ และคลองระโนด เป็นต้น

2023041218543613 pic
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 9 ชนิด 9 ล้านตัว

อีกทั้งยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลขนานไปกับอ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมถึงเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญของชาวประมงพื้นบ้าน โดยในอดีตแหล่งน้ำเหล่านี้ต่างมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนและแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประชาชนผู้อาศัยในชุมชนบริเวณใกล้เคียง แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการขยายเขตที่อยู่อาศัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติ ประกอบกับการทำประมงเกินกำลังการผลิต การทำประมงด้วยเครื่องมือประมงและวิธีทำการประมงที่ไม่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสำคัญและชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลามีปริมาณลดน้อยลง 
         

2023041218543615 pic
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 9 ชนิด 9 ล้านตัว

สำหรับโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในเขตจังหวัดสงขลานั้น กรมประมงต้องการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมง เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำใกล้บ้านให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้เงื่อนไขความเหมาะสมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตสัตว์น้ำในแต่ละชนิด

โดยกรมประมงได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนทั้งสิ้น 9,000,000 ตัว โดยแบ่งเป็น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงสู่คลองระโนด เชื่อมต่อทะเลสาบสงขลา จำนวน 3,550,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลาสุลต่าน ปลาตะเพียน และปลากระแห และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งลงสู่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา จำนวน 5,450,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปลาขี้ตัง ปลากระบอก และหอยหวาน โดยภายในงานยังมีตลาดจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านและสินค้าอื่น ๆ การมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 11 ชุมชน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 
         

อธิบดี กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงมีเป้าหมายฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาเพื่อเพิ่มการผลิต และปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ปีละไม่ต่ำกว่า 60 ล้านตัว โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวประมง และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีความสำคัญให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบทะเลสาบสงขลา โดยพบว่าผลผลิตสัตว์น้ำรวมที่จับได้เฉพาะจากทะเลสาบ จากท่าขึ้นสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช จำนวน 67 ท่า ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 มีปริมาณ 2,774.723 และ 3,011.332 ตันต่อปี ซึ่งนับว่ามีปริมาณสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของแหล่งน้ำให้มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาชีพประมง สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำได้อีกด้วย