ประชุม คกก.ทะเลแห่งชาติ บิ๊กป้อม ดัน กม.คุ้มครองวาฬบรูด้าจากกิจกรรมท่องเที่ยว

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

Feature21
วาฬบรูด้า

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองวาฬบรูด้าจากกิจกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. … ต่อไป และพิจารณาเรื่องการกำหนดสถานีสำรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเลประจำปีของประเทศไทย โดยการกำหนดสถานีสำรวจติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลประจำปีของประเทศไทย จำนวน 128 สถานี

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย รวบรวมข้อมูลสถานการณ์สภาพปัญหาและผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า พร้อมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองวาฬบรูด้าจากกิจกรรมท่องเที่ยว ให้เป็นกติกาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุกมิติ

ทั้งนี้ ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 80 สถานี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำรวจติดตามสถานภาพฯ ในเขตอุทยานฯ 48 สถานี พร้อมทั้งกำชับให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวบรวมข้อมูลการสำรวจบรรจุในรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยประจำปีด้วย