ครม. เห็นชอบ 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนมาตรการให้เป็นรูปธรรม

วันที่10 พ.ค. 66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (9 พฤษภาคม 2566)  เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 จำนวน 12 มาตรการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการดังกล่าว เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 

IMG 68088 20230510085336000000 scaled
นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาล

มาตรการที่ 1  :  คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงช่วงฝนทิ้งช่วง (มี.ค. 2566 เป็นต้นไป) โดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในช่วงมีนาคม-ธันวาคม 2566 และประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากช่วงฝนทิ้งช่วงในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 

มาตรการที่ 2  :     บริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก (ภายในสิงหาคม 2566)  เตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ/แก้มลิงเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลาก หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนองและการจ่ายเงิน ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายในพื้นที่เอกชน 

มาตรการที่ 3  :  ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำ  ในแหล่งน้ำ/เขื่อนระบายน้ำและจัดทำ แผนบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการ (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน) ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการน้ำ สำหรับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกลุ่มลุ่มน้ำ เช่น จัดทำแผนบริหารจัดการนำ้ระดับลุ่มน้ำในพื้นที่นำร่อง (ลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) ติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำทุกขนาด และจัดทำแผนการบริหาร จัดการน้ำ แหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในช่วงภาวะวิกฤต 

มาตรการที่ 4  :  เตรียมความพร้อม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตร ให้พร้อมใช้งาน และปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ (ก่อนฤดูฝน และตลอดช่วงฤดูฝน)  ได้แก่  (1) เตรียมความพร้อมซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ และระบบระบายน้ำ ให้พร้อมใช้งาน (2) ซ่อมแซม ปรับปรุง สถานีโทรมาตร ให้พร้อมใช้งาน (3) ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ

มาตรการที่ 5  : เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ บุคลากร ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงในช่วงฝนทิ้งช่วง (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน)  ได้แก่   (1) เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงในช่วงฝนทิ้งช่วง เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  (2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำในพื้นที่เสี่ยง ในช่วงฝนทิ้งช่วง เช่น วางแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้อง กับปริมาณน้ำต้นทุน 

มาตรการที่ 6  : ตรวจความมั่นคงปลอดภัย คัน ทำนบ และพนังกั้นน้ำ (ก่อนฤดูฝน และตลอดช่วงฤดูฝน) ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง ของคันกั้นน้ำ ทำนบ และพนังกั้นน้ำ พร้อมทั้งซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

มาตรการที่ 7  :  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของทางน้ำ  (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน) เช่น จัดทำแผนบูรณาการด้านเครื่องจักรเครื่องมือ/สารชีวภัณฑ์ ในการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และขยะในลำน้ำ  ขุดลอกคูคลอง

มาตรการที่ 8  :  ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่ สภาพปกติ (ตลอดช่วงฤดูฝน)  ได้แก่ (1) ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและจัดเตรียมพื้นที่อพยพอย่างน้อยภาคละ 1 พื้นที่ (2) ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย เพื่อเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการสถานการณ์ (3) จัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติ 

มาตรการที่ 9  : เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566  ) เร่งเก็บน้ำ/สูบทอยน้ำส่วนเกิน ในช่วงปลายฤดูฝนไปเก็บ และพัฒนา แหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ได้แก่ สระน้ำ หนองน้ำ และบ่อน้ำตื้น 

มาตรการที่ 10  :  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการให้ข้อมูลสถานการณ์ (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน) 

มาตรการที่ 11  : การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน) ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจ 

มาตรการที่ 12 :  ติดตาม ประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน) 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกฯ ยังได้มีข้อสั่งการให้ประชาสัมพันธ์การเตรียมการในส่วนของมาตรการต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่างทันท่วงทีในช่วงฤดูฝนนี้ด้วย