ชลประทานแจงพร้อมจ่ายค่าชดเชยที่ดินฯให้ชาวสีแก้ว จ.ร้อยเอ็ด

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) แถลงข่าวกรณีกรมชลประทานละเมิดสิทธิ์ประชาชน ทำคลองผ่านที่ดินกว่า 4 ปี ยังไม่จ่ายค่าขดเชยที่ดิน และเสนอแนะแนวทางป้องกันปัญหาทำนองเดียวกันในระยะยาว นั้น

นาย ชีวิน อินทรานุกูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานชี้แจงกรณีนี้ว่ากรมชลประทานได้จัดทำหนังสือชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน2565 

ปัจจุบันกรมชลประทานได้รับอนุมัติงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินโครงการดังกล่าวแล้ว โดยได้แจ้งให้ผู้ร้องได้รับทราบเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกับนัดหมายเพื่อประสานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงการลงนามในใบสำคัญรับเงิน เพื่อดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินในที่ดินของผู้ร้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว