กรมชลฯ เร่งกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำแม่น้ำบางปะกง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

กรมชลประทาน เดินหน้าเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง หวังรักษาคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%9B 1 1
กรมชลฯ เร่งกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำแม่น้ำบางปะกง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง อาทิ

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%9B 2
กรมชลฯ เร่งกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำแม่น้ำบางปะกง

– บริเวณจังหวัดนครนายก กำจัดวัชพืชได้ประมาณ 25,000 ตัน และแม่น้ำปราจีนบุรี กำจัดได้ประมาณ 20,000  ตัน

– บริเวณจุดสะพานบางขนาก กำจัดวัชพืชได้ประมาณ 15,000 ตัน

– บริเวณหน้าเขื่อนบางปะกง กำจัดวัชพืชได้ประมาณ 23,600 ตัน

รวมปริมาณการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ได้ทั้งหมดประมาณ 83,600 ตัน

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%9B 3
กรมชลฯ เร่งกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำแม่น้ำบางปะกง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักร  เครื่องมือ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460