พด.สนับสนุนใช้พืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีแพง

สถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพงและขาดแคลนจากปัจจัยหลายๆ อย่างทั้งในและนอกประเทศ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น จึงต้องหาวิธีการต่างๆ ในการลดต้นทุนการผลิตให้ถูกลงเพื่อจะได้มีกำไรจากผลผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในช่วงสถานการณ์ที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง โดยการใช้พืชปุ๋ยสดเป็นแหล่งธาตุอาหารให้กับพืช ด้วยการปลูกและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินโดยเฉพาะไนโตรเจน และยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้

514979

และเพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากพืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน….. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด รวมกว่า 5 พันตัน แก่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมกว่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยในดินให้กับพืชปลูก

514977

ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบ ต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อย ผุพังย่อยสลายเป็นธาตุอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา สำหรับชนิดของพืชปุ๋ยสดที่นิยม ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน ถั่วมะแฮะ พืชตระกูลถั่วต่างๆ เป็นต้น สิ่งที่เกษตรกรคุ้นเคยมากในการเพิ่มผลผลิตพืช ก็คือ การใช้ปุ๋ยเคมีแต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จะทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะแข็งแน่นทึบ ไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ำ และแร่ธาตุอาหารพืชได้น้อยลง ทำให้การปลูกพืชไม่ได้ผลผลิตหรือได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปุ๋ยพืชสดมีคุณสมบัติในการดูดซับไนโตเจนจากอากาศมาไว้ในดินได้ดี จะเป็นการเพิ่มค่าไนโตรเจนในดิน

514973

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย และพื้นที่เสี่ยงต่อชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ผิวหน้าดินที่อุดมด้วยธาตุอาหารถูกชะล้างออกไปจากพื้นที่ การใช้ปุ๋ยพืชสด ทางเลือกที่ดีเพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุในดินได้อีกด้วย เกษตรกรหรือประชาชน ที่กำลังประสบปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง อยากจะลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ หรือ โทรสายด่วน 1760