กรมวิชาการเกษตร รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2566 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี งบประมาณ 2566 ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น มีจำนวน 55 รางวัล  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบอุโมงค์ลม” จากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

nantnaphat

29 พ.ย. 2022