กรมวิชาการเกษตรพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชแบบติดรถไถเดินตามในแปลงมันสำปะหลัง เพื่อลดต้นทุน-ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตมันสำปะหลังยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ต้นทุนการกำจัดวัชพืชมีสัดส่วนร้อยละ 16 ของต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการจ้างแรงงาน การกำจัดวัชพืชโดยวิธีทางกลถือได้ว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีอย่างยิ่งสามารถเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช ทำให้อากาศสามารถผ่านลงในดินช่วยให้ดินร่วนซุยและเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

nantnaphat

17 ต.ค. 2022