ก.คลัง หนุนสร้าง LAB ตรวจคุณภาพน้ำยาง ช่วยสหกรณ์ฯ ดันราคารับซื้อผู้ค้ารายใหญ่

กระทรวงการคลังสนับสนุนสร้าง LAB วิเคราะห์น้ำยางของสหกรณ์การเกษตร เชื่อมั่นจะช่วยผลักดันคุณภาพยางและราคา ไม่ให้ถูกกดจากผู้ค้ารายใหญ่ได้

วันที่ 30 เมษายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสด (LAB) ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีนายนิด จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ผู้จัดการสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ให้การต้อนรับ ณ โรงรมสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สาขาหนองสามห้อง ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

60090D16 9ED0 4890 9C77 EBF7D68E7FEB

      โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ได้เยี่ยมชมห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสดเพื่อดูการปฏิบัติงาน และซักถาม เสนอข้อคิดเห็น พร้อมกล่าวว่า รู้สึกชื่นชมความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสหกรณ์ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และสมาชิก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารของรัฐ ได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท จาก”กองทุนสนับสนุนการพัฒนาการตลาดลูกค้า”ให้กับสหกรณ์ 

C2991368 23C6 40A7 B5A6 3DA476172BBB

     โดยสหกรณ์เบิกใช้ไปทั้งสิ้น 996,000 บาท เพื่อนำไปสร้างห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสด(LAB) เงินกองทุนนี้จัดสรรมาจากกำไรประจำปีของ ธ.ก.ส.เพื่อวิเคราะห์หาค่าน้ำยางแห้งจากน้ำยางสดที่มีความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ 

      อีกทั้งเพื่อต้องการยกระดับยกระดับศักยภาพการแข่งขันการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ของรัฐบาล นับเป็นอีกก้าวสำคัญของพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งห้องปฏิบัติการนี้จะช่วยให้สหกรณ์มีอำนาจต่อรองกับผู้รับซื้อยางรายใหญ่มากยิ่งขึ้น เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของสหกรณ์และสมาชิกต่อไป

ACBCD00C 1D04 4B90 937D 49E97B3683D0

     สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514  ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน1,256 ล้านบาท มีสมาชิก 5,368 คน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย และธุรกิจรวบรวมน้ำยางสด แปรรูปยางพารา ครบวงจรธุรกิจการเกษตร สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบการทำสวนยางพารา 

ในปีที่ผ่านมาได้ส่งผลผลิตยางพาราให้สหกรณ์ รวบรวมจำนวน 986 คน เป็นเงินหมุนเวียน 618 ล้านบาท จำแนกเป็น รวบรวมน้ำยางสดเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน 1,800 ตัน คิดเป็นน้ำหนักยางแห้ง 640 ตัน เป็นเงินกว่า 32 ล้านบาท รวบรวมน้ำยางสดเพื่อขายเป็นน้ำยางสด 2,090 ตัน คิดเป็นน้ำหนักยางแห้ง 740 ตัน เป็นเงิน 34 ล้านบาท รวบรวมยางแผ่นรมควัน 71,700 ตัน เป็นเงิน 408 ล้านบาทเศษ สหกรณ์นำไปแปรรูปเป็นยางอัดก้อน ยางมัดเอว ยางห่อ จำนวน 2,300 ตัน เป็นเงิน142 ล้านบาท

BFA2E9B6 6FDA 4A2F 95C0 49F708B0390A