ประกาศ พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2565 “เทียนทะเล-กฤษณา”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม “บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้าม”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ ๑๕๙-๑๖๒ ในช่อง “ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา” ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

ลำดับที่ ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา

๑๕๙ สัก (Tectona grandis L.f.)

๑๖๐ ยาง (Dipterocarpus spp.)

๑๖๑ ชิงชัน เก็ดแดง อีเม่ง พะยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง ซิก กระซิก กระซิบ พะยูง หมากพลูตั๊กแตน กระพี้เขาควาย เก็ดดา อีเฒ่า เก็ดเขาควาย (Dalbergia spp.)

๑๖๒ “กฤษณา (Aquilaria spp.)”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ ๑๔ ในช่อง “ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ “ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

ลำดับที่ ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ “

๑๔ ” เทียนทะเล (Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst.)”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

1651984326714
1651984379453
1651984421747

pic 20201808 1597764074 543 194
เทียนทะเล

51052 1
กฤษณา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การกำหนดและการเพิ่มเติมไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

และโดยที่มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่าและไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่าเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ประกอบกับปัจจุบันมีการลักลอบตัดโค่น “ไม้กฤษณา” เพื่อเอาชิ้นกฤษณาที่อยู่ในเนื้อไม้ และมีการลักลอบขุดไม้เทียนทะเลจากที่ดินของรัฐไปจำหน่าย ทำให้ไม้ทั้งสองชนิดนี้ ซึ่งเหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติน้อยมากอยู่แล้ว มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วจนอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของพันธุ์ไม้ดังกล่าว

สมควรกำหนดให้ “ไม้กฤษณา”เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และ“ไม้เทียนทะเล” เป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้