รู้ยัง..ปรับปรุง “ทะเบียนเกษตรกร” ทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ กันเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้น“ทะเบียนเกษตรกร”มาเผยแพร่ เพื่อไขข้อข้องใจว่าใครขึ้น“ทะเบียนเกษตรกร” ได้บ้าง

เริ่มจาก..

ใครมีสิทธิขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้าง​
-ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบการเกษตรหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการทำการเกษตร​

ผู้มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร​

-ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ​

-บุคคลทั่วไป มีผู้แทนขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน​

-นิติบุคคล มอบอำนาจให้ผู้แทนขอขึ้นทะเบียนได้​

ต้องเป็นการเกษตรลักษณะใด​

-ทำบนพื้นที่ของตนเอง หรือพื้นที่เช่า​

-ผู้ว่าจ้างให้คนอื่นทำแทน แต่ผลผลิตเป็นของผู้ว่าจ้าง​

-ร่วมกันลงทุน แบ่งปันผลผลิต (ให้คนใดคนหนึ่งขึ้นทะเบียน)​

ต้องทำการเกษตรกี่วัน​

-พืชทั่วไป: เพาะปลูกแล้ว 15 วัน​

-ไม้ผล/ไม้ยืนต้น: ปลูกไม่น้อยกว่า 30 วัน (และแจ้งปรับปรุงทะเบียนทุกปี)​

-แมลงเศรษฐกิจ: เลี้ยงไม่ต่ำกว่า 15 วัน​

-นาเกลือสมุทร: หลังปล่อยน้ำเข้าแปลง 15 วัน​

ที่สำคัญ แปลงทำการเกษตรที่นำมาขึ้น”ทะเบียนเกษตรกร” ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

286561717 2146270185550932 8563905227735955710 n

สิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับจากการขึ้น” ทะเบียนเกษตรกร “

เกษตรกรที่มี“ทะเบียนเกษตรกร” สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล ได้รับความช่วยเหลือกรณีแปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เตือน

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก

การไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล รวมถึงการขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กรณีเพาะปลูกในแปลงเดิม ติดต่อ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอ , กรณีเพิ่มแปลงใหม่ ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ

-ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง