กรมปศุสัตว์แจ้งเตือนผู้ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผ่านทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์(http://eservice.afvc.dld.go.th) 

นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้นำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงระบบได้จากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดตั้งแต่ Smart Phones, Tablets, Laptop PCs, Desktop PCs ฯลฯ มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในส่วนของใบอนุญาตอาหารสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์สามารถยื่นคำขอต่างๆ เช่น ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 

ซึ่งปัจจุบันการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้าและขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เป็นการลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Signature) 

ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมทั้งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและพิมพ์ใบอนุญาตที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดง ณ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน เป็นการอำนวยความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ประกอบการ” 

A0BDDC5F 1F23 4ED9 AB0B F5B3903ECBA2

โดยรายละเอียดสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (http://eservice.afvc.dld.go.th) 

D67A4014 54E8 47EA 83CC 6728DF4600D6

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสิ้นอายุของใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ กรณีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน   (เริ่มนับแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ) โดยค่าเปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน 200 บาท (กระทำผิดครั้งแรกเปรียบเทียบปรับวันละ 50 บาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ หากใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุเกิน 30 วัน หากประกอบกิจการต่อไปจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในข้อหาประกอบกิจการดังกล่าวโดยไม่มีใบอนุญาต หากประสงค์ที่จะประกอบกิจการต่อไปจะต้องขอใบอนุญาตใหม่”