“อ.ส.ค.”ผนึก“ออลเทค” มุ่งพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมสู่อุตสาหกรรมยั่งยืน

“อ.ส.ค.”ผนึกความร่วมมือ “ออลเทค” ยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยวางเป้าพัฒนาต่อยอดเสริมศักยภาพกิจการโคนมไทยก้าวสู่ความมั่นคงยั่งยืน

นายสมพร  ศรีเมือง   ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)กล่าวว่า  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลผลิตโคนมและโคเนื้อที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศไทย ทั้งด้านโภชนาการและการจัดการและเพื่อร่วมกันทำงานส่งเสริมและพัฒนากิจการโคนมไทยไปสู่ความยั่งยืน  อ.ส.ค. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”ขึ้น ระหว่าง อ.ส.ค. กับ บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

                         

336781021 578452560894477 6942985643380239159 n
สมพร  ศรีเมือง   ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

สำหรับ อ.ส.ค. เป็นที่ทราบดีกว่าเป็นองค์การเพื่อส่งเสริมกิจการโคนมและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทยในขณะที่ออลเทคฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมการเกษตรของโลก ผู้พัฒนานวัตกรรมทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของสัตว์และมนุษย์ระดับโลก  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อนำองค์ความรู้เชิงวิชาการ เทคโนโลยี และประสบการณ์เพื่อศึกษาต่อยอดและพัฒนาการผลิตโคนมและโคเนื้อในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้านทั้งด้านประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต สวัสดิภาพของสัตว์ ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด “Working Together for a Planet of Plenty” หรือ การทำงานร่วมกันเพื่อโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นในปัจจุบัน     

                     

336168694 537787731772122 6049841514669843136 n 1
“อ.ส.ค.”ผนึก“ออลเทค”ร่วมมือพัฒนาโคนม

ทั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันทำงานส่งเสริมและพัฒนากิจการโคนมไทยให้ยั่งยืน รวมทั้งร่วมทำงานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและกลยุทธ์ทางโภชนาการเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโภชนาการสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตและส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น สำหรับข้อตกลงร่วมมือดังกล่าว มีระยะความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี โดยภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ อ.ส.ค. และออลเทคฯ อาจมีแผนร่วมกันสำรวจ คิดค้น หรือค้นพบผลงานวิจัยใหม่อีกด้วยในอนาคต 

335269264 609964471144305 8353232717167197973 n 1
“อ.ส.ค.”ผนึก“ออลเทค”ร่วมมือพัฒนาโคนม