กรมปศุสัตว์เจ๋ง คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ 

มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล และในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 5 รางวัลคือ

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลนี้

2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวในระดับประเทศที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โดยกรมปศุสัตว์มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “การผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน” เป็นการพัฒนาและผลิตวัคซีนลัมปี สกิน ครั้งแรกของกรมปศุสัตว์และประเทศไทย รวมทั้งสามารถขยายกำลังการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ และเป็นหลักประกันและความมั่นคงด้านสุขภาพสัตว์และวัคซีนของประเทศ

4. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ผลงาน “ระบบให้บริการแจ้ง นำเข้า ส่งออก ขายและผลิตอาหารสัตว์ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ Fully Digital” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานบริการที่ผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอ ชำระเงินค่าธรรมเนียม พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน สามารถขอรับบริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้รับบริการ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ทุกขั้นตอน

5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงาน “เปิดใจใกล้ชิดครอบครัวปศุสัตว์” เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ“ครอบครัวปศุสัตว์” โดยมุ่งเน้นพัฒนาการปศุสัตว์ให้เกิดคุณค่ากับประชาชนและประเทศชาติ

ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม 73 รางวัล โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ การปรับปรุงและพัฒนางานบริการที่มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

IMG 6048
IMG 6049