กรมวิชาการเกษตร ปรับปรุงพันธุ์กล้วยเล็บมือนางสำเร็จ ปล่อยพันธุ์ล่าสุด ชุมพร 1 ลักษณะเด่นเครือใหญ่ ผลใหญ่ น้ำหนักหวีกว่า 660 กรัม เนื้อแน่น ผลในหวีจัดเรียงเป็นระเบียบสวยงามง่ายต่อการขนส่ง เหมาะทั้งรับประทานผลสดและแปรรูป

S 6086674

กรมวิชาการเกษตร ปรับปรุงพันธุ์กล้วยเล็บมือนางสำเร็จ ปล่อยพันธุ์ล่าสุด ชุมพร 1 ลักษณะเด่นกวาดเรียบทุกโจทย์ความต้องการ เครือใหญ่ ผลใหญ่ น้ำหนักหวีกว่า 660 กรัม เนื้อแน่น ผลในหวีจัดเรียงเป็นระเบียบสวยงามง่ายต่อการขนส่ง เหมาะทั้งรับประทานผลสดและแปรรูปสุดยอด

S 6086676

กล้วยเล็บมือนางเป็นพืชท้องถิ่นทางภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกกระจัดกระจายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง และภูเก็ต มีพื้นที่ปลูกประมาณ 20,000 ไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละกว่า 280 ล้านบาท กล้วยเล็บมือนางมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ผลและเนื้อมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น กลิ่นหอมน่ารับประทาน ก้านผลสั้น และแข็งแรง การเรียงตัวของผลในหวีเป็นระเบียบ ขนาดหวีเล็กเหมาะต่อการบรรจุหีบห่อ และขนส่ง ผลมีขนาดเล็กเหมาะต่อการบริโภคในแต่ละครั้ง และเนื่องจากกล้วยเล็บมือนางเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยจึงเป็นที่นิยมรับประทานทั้งผลสดและการแปรรูปเช่น รวมทั้งยังเป็นสินค้าประจำจังหวัดชุมพรโดยได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชื่อว่า “กล้วยเล็บมือนางชุมพร”

S 6086677

กล้วยเล็บมือนางเป็นพืชมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับตลาดภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร จึงได้สำรวจคัดเลือก และรวบรวมกล้วยเล็บมือนางสายต้นที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดี ลักษณะผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่ปี 2554 คัดเลือกได้ 21 สายต้นนำมาปลูกเปรียบเทียบและคัดเลือกสายต้นที่เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับแปรรูปและรับประทานผลสดได้จำนวน 5 สายต้น นำมาปลูกขยายหน่อพันธุ์ ปลูกทดสอบในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยใช้สายต้น 001 พันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ จนได้สายต้นดีเด่น 008 ที่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับแปรรูปและรับประทานผลสด ผ่านการประเมินการยอมรับพันธุ์จากเกษตรกร ร้านค้า และผู้บริโภคผ่านการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตร ในปี 2562 ใช้ชื่อพันธุ์ว่า “กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ชุมพร 1”

S 6086678

กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ชุมพร 1 มีลักษณะเด่น คือ เครือใหญ่ น้ำหนักเครือ 5.7 กิโลกรัม พันธุ์พื้นเมืองน้ำหนักเครือ 4.9 กิโลกรัม ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักผล 33.8 กรัม พันธุ์พื้นเมืองน้ำหนักผล 32.8 กรัม น้ำหนักหวี 664 กรัม พันธุ์พื้นเมืองน้ำหนักหวี 631 กรัม เนื้อแน่น เหมาะสำหรับการแปรรูปทั้งทำกล้วยอบและฉาบ และบริโภคผลสุก รวมทั้งการจัดเรียงของผลในหวีเป็นระเบียบเหมาะแก่การบรรจุหีบห่อในการขนส่งหรือส่งออก ในขณะที่กล้วยเล็บมือนางพันธุ์อื่นๆ ส่วนใหญ่การจัดเรียงของผลในหวีไม่เป็นระเบียบทำให้ยากต่อการบรรจุหีบห่อ

S 6086679

กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ชุมพร 1 มีลักษณะเครือและหวีขนาดใหญ่ทำให้มองดูสวยงามเป็นจุดสนใจน่าซื้อเป็นที่ต้องการของผู้ขายและผู้บริโภค และเนื่องจากผลมีขนาดใหญ่ทำให้ง่ายต่อการแปรรูปโดยเฉพาะการทำกล้วยฉาบเพราะทำได้ง่ายกว่าพันธุ์พื้นเมือง เพราะผลมีขนาดใหญ่สะดวกในการหั่น เมื่อทอดเสร็จแล้วแผ่นกล้วยฉาบมีขนาดใหญ่มองดูน่ารับประทาน

S 6086680

ในปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ได้ทำแปลงหน่อพันธุ์ภายในพื้นที่ 2 ไร่ จำนวน 800 กอ และเพาะเลี้ยงต้นกล้าพันธุ์กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ชุมพร 1 โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ 10,000 ต้น

เกษตรกรที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-7761-1025