เปิดรับสมัครแล้ว ประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน เวทีเสริมแกร่งอัตลักษณ์กาแฟไทยดันสู่ตลาดโลก

01 3
นายรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของประเทศไทยให้เติบโตแข็งแกร่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพของกาแฟไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น  โดยโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทยได้เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2564 และจัดต่อเนื่องมาทุกปีมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ วิสาหกิจชุมชน ผู้แปรรูปกาแฟในภาคอุตสาหกรรมกาแฟไทย ให้ความสนใจอย่างมาก โดยในปี 2567 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Coffee Production) การปลูกกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งห่วงโซ่การผลิตกาแฟไทย

02 2

การจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทยได้โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์กาแฟแห่งชาติเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ   และเสริมสร้างสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายในประเทศไทย  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและอุตสาหกรรมกาแฟพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับโดยในปี 2567 นี้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งผลต่อการลดปัญหาฝุ่นควัน หรือ PM2.5 มุ่งสู่มาตรฐาน “การผลิตพืช GAP PM 2.5 Free” สร้างความเข้มแข็งให้กับกาแฟไทย และส่งมอบกาแฟที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยพร้อมผลักดันเข้าสู่เวทีสากล โดยเปิดรับสมัครด้วยกัน 5 กิจกรรม ดังนี้

04 3

กิจกรรมที่ 1  ประกวดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาที่ปลูกในประเทศไทย  โดยแบ่งการประกวด 4 ประเภท คือ กาแฟอะราบิกากระบวนการแปรรูป Dry Process หรือ Natural Process กาแฟ  อะราบิกากระบวนการแปรรูป Wet Process หรือ Washed Process  กาแฟอะราบิกากระบวนการแปรรูป Honey Process หรือ Semi-Washed Process และกาแฟโรบัสตา (ไม่แยกกระบวนการแปรรูป)

06 1

กิจกรรมที่ 2 ประกวดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสวนกาแฟเพื่อความยั่งยืน    การประกวดสวนกาแฟต้นแบบที่ได้มาตรฐานการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร

กิจกรรมที่ 3 แข่งขันการดริปกาแฟ  ประเภทเกษตรกร  และ ประเภทบุคคลทั่วไป

05 2

             

กิจกรรมที่ 4 การประกวดร้านกาแฟสีเขียว ประกวดร้านกาแฟที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟไทย เช่น การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภายในประเทศในราคาที่ยุติธรรม การส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ การใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในร้านที่มาจากวัสดุเหลือใช้ และการสร้างสรรเมนูพิเศษจากกาแฟพิเศษของประเทศไทย

03 2

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม TOGETHER COFFEE RUN กิจกรรมการวิ่งเส้นทางสายกาแฟเพื่อสุขภาพ และท่องเที่ยวศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สถานีขุนวาง – สถานีแม่จอนหลวง) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากาแฟไทยของกรมวิชาการเกษตร

07 3

        

“สำหรับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา   ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจะถูกนำมาจัดประมูลในงาน     สุดยอดกาแฟไทยประจำปี 2567 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2567  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สถาบันวิจัยพืชสวน  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

09 1
08 2
Poster Coffee thai 2024 v.3